เราตายได้ แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2562

เราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้

การที่เรารักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้
ก็เพื่อตัวเราและชาวโลก
ไม่ได้แข่งกับใคร
คำ สอนในพระพุทธศาสนามีความจำ เป็นในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ของทุกคนเป็นอย่างมาก แม้วันนี้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายยังไม่เข้าใจ เขายังไม่มีเวลามาศึกษา ก็ไม่เป็นไร เรายังคงรักษาความรู้ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าเอาไว้ สักวันหนึ่งเมื่อบุญเก่าได้ช่องส่งผล เขาจะเกิดความรู้สึกว่า

มีบางสิ่งลึก ๆ กระตุ้นเตือนจิตสำ นึกให้เขาอยากมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราว
ความเป็นจริงของชีวิตขึ้นมา ตอนนั้นความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขา
ความรู้ในพระพุทธศาสนา เป็นความรู้สากลที่ทุกคนจะต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ ไม่รู้ไม่ได้ ไม่รู้อันตราย เพราะจะทำให้ดำ เนินชีวิตไม่ถูกต้อง
ดังนั้นที่เรารักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็เพื่อการนี้ ไม่ได้ไปแข่งกับใคร เพราะคู่แข่งของเราคือเวลา เราต้องทำ งานแข่งกับเวลา เนื่องจากเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำ กัด แค่ประเดี๋ยวเดียว รวยก็รวยประเดี๋ยวเดียว
จนก็จนประเดี๋ยวเดียว เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็เป็นประเดี๋ยวเดียว มีลาภ ยศ สรรเสริญ มีอำ นาจวาสนาก็แค่ประเดี๋ยวเดียว เป็นสามีภรรยากันก็ประเดี๋ยวเดียว ต่างคนต่างมา มาอยู่รวมกัน แล้วก็ต่างคนต่างไป พระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตรงนี้ สอนให้เราปล่อยวาง แล้วก็ทำ ให้เรามี
ความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้น เราจึงจำ เป็นจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้
ให้ยาวนานที่สุด เท่าที่จะนานได้ แต่งานนี้เป็นงานใหญ่ จะทำตามลำ พังไม่ได้
วัดใดวัดหนึ่งทำก็ไม่ได้ วัดทุกวัด พุทธบุตรทุกรูป พุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด ก็ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะทำ งานนี้ได้สำเร็จ
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00091120004653931 Mins