มือว่าง จึงหยิบของได้

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2562

มือว่าง จึงหยิบของได้

จิตว่าง จึงหยิบนิพพานได้

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)