ใจดี เป็นธรรม

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2562

ใจดี เป็นธรรม

ใจดำ เป็นมาร

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)