นวโกวาท

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2547

 


.....นวโกวาท แปลว่า คำสั่งสอนพระใหม่หรือพระบวชใหม่

 

              .....นวโกวาท เป็นชื่อหนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นหนังสือสำหรับสั่งสอนอบรมและศึกษาเล่าเรียนของพระนวกะโดยเฉพาะ ต่อมาใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

 

              .....หนังสือ นวโกวาท มี ๓ ส่วน ส่วนต้นเป็น วินัยบัญญัติ หรือศีลของพระภิกษุ ส่วนกลางเป็น ธรรมวิภาค คือธรรมที่แยกคัดจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เช่นธรรมที่มี ๒ ข้อย่อยรวมไว้หมวดหนึ่ง มี ๓ ข้อย่อยรวมไว้หมวดหนึ่ง เป็นต้น และส่วนหลังเป็น คิหิปฏิบัติ คือ หลักปฏิบัติและหลักควรเว้นสำหรับคฤหัสถ์หรือชาวบ้านทั่วไป เช่นอบายมุข เป็นต้น
 

 Total Execution Time: 0.0010060985883077 Mins