ทสธัมมสุตตปาโฐ ใช้เป็นบทสวดเพื่อพิจารณาธรรม ๑๐ ประการ เพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิต

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2564

ทสธัมมสุตตปาโฐ ใช้เป็นบทสวดเพื่อพิจารณาธรรม ๑๐ ประการ เพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิต

ทสธัมมสุตตปาโฐ
ใช้เป็นบทสวดเพื่อพิจารณาธรรม ๑๐ ประการ เพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิต

(นำ) (หันทะ มะยัง ทะสะธัมมะสุตตะคาลาโย ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพิจารณาธรรม ๑๐ ประการเถิด.)

(รับ) ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง,
ธรรมของผู้บวชในพระศาสนา ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ๑๐ อย่างนี้คือ :-

เววัณณิยัมปิ อัชฌูปะคะโตติ,
บัดนี้ เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว, อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้น ๆ ;

ปะระปะฏิพัทธา เม ชีวิกาติ,
การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ;

อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยติ,
อาการกายวาจาอย่างอื่น ที่เราจักต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีก มิใช่เพียงเท่านี้ ;

กัจจิ นุ โข เม อัตตา, สีสะโต นะ อุปะวะทะตีติ,
ตัวเราเอง ติเตียนตัวเราเอง โดยศีลได้หรือไม่ ;

กัจจิ นุ โข มัง อะนุวิจจะ วิญณู สะพ๎รัห๎มะจารี, สีสะโตนะ อุปะวะทันตีดิ,
ท่านผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว, ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ ;

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ,
เราจักเป็นต่าง ๆ คือว่า เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไป ;

กัมมัสสะโกมหิ, เรามีกรรมเป็นของของตน ;

กัมมะทายาโท, เราเป็นผู้รับผลของกรรม ;

กัมมะโยนิ, เรามีกรรมเป็นกำเนิด ;

กัมมะพันธุ, เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ ;

กัมมะปะฏิสะระโณ, เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ;

ยัง กัมมัง กะริสสามิ, เราจักทำกรรมอันใดไว้ ;

กัล๎ยาณัง วา, ปาปะกัง วา, ดีหรือชั่วก็ตาม ;

ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีติ, เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ๆ ;

กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะตันติ, วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราท่าอะไรอยู่ ;

กัจจิ นุ โขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ, เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ ;

อัตถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา, อะละมะริยะญาณะทัสสะนะริเสโส อะธิคะโต โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพ๎รัห๎มะจารีหิ ปุฏโฐ
นะ มังกุ ภะวิสสามีติ,

ญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถอันยิ่งกว่าธรรมทางมนุษย์ที่เราบรรลุแล้ว ซึ่งจะทำให้เราเป็นไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลังมีอยู่หรือไม่ ;

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะธัมมา, ธรรมสิบประการนี้ ;

อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพาติ. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ อย่าได้ประมาท ดังนี้แล.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0062037825584412 Mins