ธรรมทายาท

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

ธรรมทายาท แปลว่า ทายาทแห่งธรรมผู้รับมรดกธรรม

           ธรรมทายาท หมายถึงผู้รับช่วงธรรมของพระพุทธเจ้ามาธำรงรักษาไว้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนท่องบ่นทรงจำ นำไปประพฤติปฏิบัติตาม และแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อๆไป หรือด้วยการปฏิบัติตามโดยเริ่มตั้งแต่ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติและเข้าถึงเช่นนั้นด้วย

 

ธรรมทายาท อาจเป็นพระภิกษุสามเณรก็ได้ เป็นคฤหัสถ์ชายหรือหญิงก็ได้

พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พระสาวกเป็นธรรมทายาท ไม่สรรเสริญการเป็นอามิสทายาท คือเป็นผู้รับมรดกทางวัตถุปัจจัย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.01169243256251 Mins