ทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2566

11-7-66-1-b.jpg

บทที่ ๓๐
ทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา


                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ใดให้โภชนะเป็นทาน1 ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ ปฏิคาหก ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิภาณ


                พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เคยให้โอวาทไว้ว่า


                “ทานนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาไว้ ถ้าปราศจากการให้ทานแล้ว ศาสนาก็ไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยง ต้องแตกสลายไป ดับไป หายไป โลกจะอยู่

                ร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะทาน การให้ในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้วางเป็นตำราไว้ว่า


               ทาน แปลว่า การให้ความสุขซึ่งกันและกัน


                พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพปรากฏขึ้นได้เพราะอาศัยทาน


                พระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่ได้เสวยข้าวของนางสุชาดา ๔๙ ก้อนนั้น ก็ไม่ได้พุทธานุภาพเสียแล้ว แตกสลายเสียแล้ว


               มนุษย์ถ้าอยู่ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มาทำอันตรายไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผู้ให้ทานจึงตั้งใจอธิษฐานว่าด้วยอาหารนี้ ให้รักษาพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพไว้. 2 "
 

 

1โภชนทานสูตร มก. ๓๖/๘๕, มจ. ๒๒/๕๘

2ภัตตานุโมทนากถา ๔ ๑๖ มกราคม ๒๔๙๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013440847396851 Mins