โคจร-อโคจร

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2547

 

 

              โคจร หมายถึง สถานที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายและไม่ผิดพระวินัย ถ้าเป็นหมู่บ้านหรือสถานที่ภิกษุเข้าไปบิณฑบาตเรียกพิเศษว่า โคจรคาม

 

 

              อโคจร หมายถึง สถานที่ภิกษุไม่พึงเข้าไป แม้จะเข้าไปเพื่อบิณฑบาตก็ตาม เพราะเป็นสถานที่ไม่เหมาะสมแก่นักบวช ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เช่น ร้านขายสุรา ที่อยู่ของหญิงขายบริการ ที่อยู่ของแม่หม้าย บ่อนการพนัน เป็นต้น

 

สถานที่ใดเสี่ยงต่อความเสียหาย ไม่เหมาะที่พระภิกษุจะเข้าไป เป็นที่ล่อแหลมต่อการตำหนิติเตียนและโพนทนาของชาวบ้าน ล้วนเป็นอโคจรทั้งสิ้น

 Total Execution Time: 0.004315718015035 Mins