ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2566

%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99_023.jpg

บทที่ ๘๙
ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย


              หนังสือธรรมะนี้ อาจดูเหมือนว่า ใช้เวลาจัดพิมพ์ไม่กี่เดือน แต่แท้ที่จริง ภายในหนังสือบรรจุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะเป็นหนังสือธรรมะมาได้ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป เพราะจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ต้องมีการตรัสรู้ จึงมีคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


                การถวายหนังสือธรรมะ จึงเป็นการให้อริยทรัพย์ ให้แสงสว่าง และให้อายุ


               ให้อริยทรัพย์ หมายถึงให้ทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้าแก่พระภิกษุ สามเณร เมื่อพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาจนเกิดความศรัทธา ความเข้าใจ ก็เอาธรรมะนี้ไปสร้างบุญบารมี เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไป เป็นประดุจสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ที่ใช้ไม่รู้จักหมดสิ้น


                ให้แสงสว่าง หมายถึง ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก เมื่อชาวโลกได้ฟังธรรมจากพระภิกษุสามเณรนำมาประพฤติปฏิบัติ จนเกิดแสงสว่าง ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องทั้งโลกนี้และโลกหน้า นำชีวิตไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพาน


                ให้อายุ หมายถึง ให้อายุแก่พระพุทธศาสนา เมื่อพระภิกษุสามเณรศึกษาธรรมะ นำมาประพฤติปฏิบัติจนเกิดความก้าวหน้าเพียงใด นั่นหมายถึงอายุของพระพุทธศาสนา


                 การถวายกองทุนการศึกษาฯ นี้จึงเป็นบุญใหญ่ เพราะได้ชื่อว่าให้อริยทรัพย์แก่พระภิกษุสามเณร ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก และให้อายุแก่พระพุทธศาสนา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.040873348712921 Mins