ธงชัยพระอรหันต์

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2566

228b.png

บทที่ ๙๑
ธงชัยพระอรหันต์

 

                 ผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในอัฏฐบริขาร ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสามเณรใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม รองรับการบำเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนา ประดุจธงชัยพระอรหันต์


                 ผ้าไตรจีวรนี้เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะผู้ถวายต้องมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะต้องมีพระสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องมีการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ จนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ


                   กว่าจะเกิดผ้าไตรจีวรขึ้นมาได้ในแต่ละครั้งจึงต้องใช้ระยะเวลาเท่ากับการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างน้อยก็ ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป


                    ในสุญกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ชาวโลกจะไม่มีโอกาสได้ยินแม้แต่คำว่า ผ้าไตรจีวร แม้ในกัป ที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในบางประเทศก็ไม่รู้จัก ผ้าไตรจีวร


                   การถวายผ้าไตรจีวร จึงเป็นทานสำหรับผู้มีบุญที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้ว


                    การถวายผ้าไตรจีวร มีอานิสงส์ทำให้ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา มีผ้านุ่งผ้าห่มที่ประณีตงดงาม มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่ง ปราศจากธุลี ได้เกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย


                   ที่สุดแห่งอานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร ถ้าเป็นชาย ย่อมได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


                   ถ้าเป็นหญิงหากมิได้ออกบวช ย่อมได้เครื่องประดับอันเลิศชื่อว่า มหาลดาปสาธน์เป็นเครื่องประดับ ที่เป็นเลิศของสตรีผู้มีบุญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012502618630727 Mins