ราชคฤห์

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2547

 

 

           ราชคฤห์ ( อ่านว่า ราดชะครึ) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนคร

 

            ราชคฤห์ เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด สถานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกยังปรากฎอยู่มากมาย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม ถ้ำสัตตบรรณคูหาที่ทำสังคายนาครั้งแรกเป็นต้น

 

         ราชคฤห์ ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆ มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มาก มีสภาพเกือบจะเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกแห่งหนึ่ง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.017114667097727 Mins