ปริวาส

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2547

 

 

.....ปริวาส แปลว่า การอยู่พักแรม การอยู่ค้างคืน การอยู่ชั่วคราว

 

.....ปริวาส ในคำวัดหมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสสของพระภิกษุ โดยต้องประพฤติอยู่ในระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าจำนวนวันที่ตนปกปิดอาบัติไว้แล้วประพฤติวัตรที่เรียกว่ามานัดต่อไปอีก 6 ราตรีจึงสามารถขอให้สงฆ์สวดระงับอาบัตินั้นได้เรียกการประพฤติเช่นนี้ว่า อยู่ปริวาสกรรม เรียกสั้นๆ ว่า อยู่ปริวาส หรือ อยู่กรรม ก็มี

.....ปริวาส ในปัจจุบันความหมายเปลี่ยนไปคือ หมายถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และแม้คฤหัสถ์และแม่ชีก็นิยมอยู่ปริวาสกัน

 

 Total Execution Time: 0.0021262009938558 Mins