โมฆบุรุษ

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2547

 

 

โมฆบุรุษ แปลว่า คนโมฆะ คนเปล่า คือคนที่ใช้การไม่ได้ คนที่ไม่มีผลดี

 

        โมฆบุรุษ หมายถึงคนที่เอาดีไม่ได้ คนที่พลาดจากประโยชน์ต่างๆ เพราะมัวประมาทอยู่บ้าง ประพฤติทุจริตบ้าง เกียจคร้านในกิจการต่างๆ บ้าง

 

         โมฆบุรุษ เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุผู้ประพฤติผิดพระวินัยโดยเป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทใหม่ หรือล่วงละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วเพราะบวชมาเพื่อแสวงหาประโยชน์คือความพ้นทุกข์และการบรรลุธรรม แต่กลับประพฤติให้เสียประโยชน์ที่พึงได้พึงถึงไป กลายเป็นคนเปล่าคนที่ไม่มีผลดีในตัว กล่าวคือการบวชนั้นเป็นโมฆะไป

 Total Execution Time: 0.0016746520996094 Mins