อนุพุทธ

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....อนุพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ตาม คือ พระสาวกผู้ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า
 

.....อนุพุทธ หมายถึง ผู้ได้ตรัสรู้ธรรมโดยอาศัยการสดับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุ มิใช่ผู้ตรัสรู้ธรรมได้เองตามลำพังหากตรัสรู้ธรรมได้เองเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า


.....อนุพุทธ ได้แก่พระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันต์ มีทั้งภิกษุและภิกษุณี เช่น พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระอานนท์ มหาปชาบดีโคตมีเถรี ปฎาจาราเถรี
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.024388015270233 Mins