ผู้โง่เขลา

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2546


 

 

ผู้โง่เขลา ได้ยศมาแล้ว
มักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน
มักปฏิบัติในทางที่จะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

 

ทุมเมธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๒

 Total Execution Time: 0.01714338461558 Mins