สมณสารูป

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2546


 

 

....สมณสารูป แปลว่า กิริยาที่เหมาะสมของสมณะ กิริยาที่สมควรของสมณะ

 

            .....สมณสารูป หมายถึงกิริยามารยาท ข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของพระสงฆ์ เป็นข้อปฏิบัติฝึกหัดให้มีระเบียบวินัย ให้มีมารยาทที่เรียบร้อยงดงาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เช่น มารยาทในการนุ่งห่ม มารยาทในการขบฉันมารยาทในการนุ่งห่ม มารยาทในการพูดในการแสดงธรรม เป็นต้น

 

           .....สมณสารูป เป็นวินัยหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ จัดเป็นหลักสมบัติผู้ดีสำหรับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ทรงปรับเป็นอาบัติเมื่อพระสงฆ์ไม่มีสมณสารูป

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0024813016255697 Mins