รู้จัก..มหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2554

             มหาธรรมกายเจดีย์ ก่อกำเนิดบนผืนแผ่นดินที่เดิมเป็นทุ่งนาฟ้าโล่ง และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยมุ่งหวังจะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั่วโลก เป็นแหล่งสร้างคนดีที่โลกต้องการ เพื่อให้โลกบังเกิดสันติสุขที่แท้จริง

               มหาธรรมกายเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุด ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเทียบเท่า ดังนั้น มหาธรรมกายเจดีย์จึงสร้างขึ้นด้วยความประณีต คงทนถาวร เพื่อให้มีอายุยืนยาวไปอีกนานนับพันปี และยังแบ่งการก่อสร้างพระเจดีย์ออกเป็น ๓ ส่วน เพื่อให้เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัย คือ

               ๑. พุทธรัตนะ เป็นส่วนยอดของพระเจดีย์ ทรงกลม กว้าง ๑๐๘ เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธรรมกายประจำตัว ๓ แสนองค์

               ๒. ธรรมรัตนะ เป็นฐานวงแหวนสร้างขึ้นจากหินแกรนิตอย่างดี กว้าง ๑๐.๘ เมตร แทนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำความสุขแผ่ขยายไปสู่มวลมนุษยชาติ

               ๓. สังฆรัตนะ เป็นส่วนล่างต่อจากธรรมรัตนะ กว้าง ๗๕.๖ เมตร ก่อสร้างเป็นขั้นบันได เพื่อใช้เป็นที่นั่งเจริญภาวนา และประกอบพิธีกรรมของพระภิกษุสามเณรได้ถึง ๑๐,๐๐๐ รูป

               มหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ทุกอณูอัดแน่นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และมีอานุภาพไม่มีประมาณ การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ แต่ได้ชื่อว่า เป็นการสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นกับโลกของเราเลยทีเดียว เพราะภาพแห่งการมาร่วมกันทำความดี รวมทั้งกระแสใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญนับล้านที่มานั่งสมาธิประสานใจกันเป็นหนึ่งรอบมหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลสะเทือนต่อจิตใจของมวลมมนุษยชาติอย่างมหาศาล และจะแผ่ขยายความร่มเย็นไปทั่วทุกมุมโลก

 Total Execution Time: 0.0035139679908752 Mins