กาลทานสูตร

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2554

ผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ ปราศจากความตระหนี่ ย่อมให้ตามกาล ๕ ประการ คือ

๑. ให้ทานแก่ผู้ที่มา
๒. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป
๓. ให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพง
๔. ให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีล
๕. ให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล

หากให้กับผู้มีจิตใจผ่องใส ปฏิบัติซื่อตรง การให้ทานนั้นจะมาก บุคคลใดอนุโมทนา
ก็จะได้ส่วนแห่งบุญกุศล เป็นที่พึ่งต่อไปในปรโลก