อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2554

๑. ย่อมหลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันลามก
๔. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์
๕. ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์
๖. เทวดาย่อมรักษา
๗. พ้นจากไฟ ยาพิษ และคมศาสตรา
๘. มีจิตเป็นสมาธิเร็ว
๙. มีผิวหน้าผ่องใส
๑๐. ย่อมไม่หลงตาย
๑๑. เมื่อไม่แทงตลอดธรรมอันยิ่ง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก