อายุขัยของสัตว์นรก

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2554

 

 ขุมที่  ๑  สัญชีวะนรก  อายุขัยของสัตว์นรก  เท่ากับ  ๕๐๐ ปี        
 ขุมที่  ๒  กาฬสุตตะนรก  อายุขัยของสัตว์นรก  เท่ากับ  ๑,๐๐๐ ปี        
 ขุมที่  ๓  สังฆาตะนรก  อายุขัยของสัตว์นรก  เท่ากับ  ๒,๐๐๐ ปี        
 ขุมที่  ๔  โรรุวะนรก  อายุขัยของสัตว์นรก  เท่ากับ  ๔,๐๐๐ ปี        
 ขุมที่  ๕  มหาโรรุวะนรก  อายุขัยของสัตว์นรก  เท่ากับ  ๘,๐๐๐ ปี        
 ขุมที่  ๖  ตาปนะนรก  อายุขัยของสัตว์นรก  เท่ากับ  ๑๖,๐๐๐ ปี        
 ขุมที่  ๗  มหาตาปนะนรก            
 ขุมที่  ๘  อเวจี