การเปรียบเทียบ ๑ วัน ๑ คืนนรกกับเวลาในโลกมนุษย์

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2554

 

 ขุมที่ ๑   สัญชีวะนรก  ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์   เท่ากับ  ๙  ล้านปีมนุษย์ 
 ขุมที่ ๒  กาฬสุตตะนรก  ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์   เท่ากับ  ๓๖  ล้านปีมนุษย์
 ขุมที่ ๓  สังฆาตะนรก  ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์   เท่ากับ  ๑๔๔  ล้านปีมนุษย์
 ขุมที่ ๔  โรรุวะนรก  ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์   เท่ากับ  ๕๗๖  ล้านปีมนุษย์
 ขุมที่ ๕  มหาโรรุวะนรก  ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์   เท่ากับ  ๒,๓๐๔  ล้านปีมนุษย์
 ขุมที่ ๖  ตาปนะนรก  ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์   เท่ากับ ๙,๒๑๖  ล้านปีมนุษย์
 ขุมที่ ๗  มหาตาปนะนรก    
 ขุมที่ ๘  อเวจี