การเปรียบเทียบอายุ ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์กับเวลาในโลกมนุษย์

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2554

 

 สวรรค์ชั้น ๑ จาตุมหาราชิกา        ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์  เท่ากับ ๕๐  ปีมนุษย์
 สวรรค์ชั้น ๒ ดาวดึงส์  ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์  เท่ากับ  ๑๐๐  ปีมนุษย์
 สวรรค์ชั้น ๓  ยามา     ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์  เท่ากับ ๒๐๐  ปีมนุษย์
 สวรรค์ชั้น ๔ ดุสิต   ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์  เท่ากับ ๔๐๐  ปีมนุษย์
 สวรรค์ชั้น ๕ นิมมานรดี  ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์  เท่ากับ ๘๐๐  ปีมนุษย์
 สวรรค์ชั้น ๖ ปรนิมมิตสวัตดี   ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์  เท่ากับ ๑,๖๐๐  ปีมนุษย์