โทษของการผิดศีล ๕ ข้อที่ ๔

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2554

ผิดศีลข้อ ๔
พูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ


โทษด้านสุขภาพ
- ความจำเสื่อม เกิดความสับสน
- ปากมีกลิ่นเหม็น
- มีปัญหาในช่องปาก
- เป็นโรคฟันได้ง่าย ฯลฯ

โทษในปัจจุบัน
- ไม่น่าเชื่อถือ
- มักถูกระแวงสงสัย แม้พูดจริงก็ตาม
- ไม่มีใครอยากคบ
- เสียเพื่อนที่ดีไป ฯลฯ

โทษด้านกฎหมาย
- ม.๓๒๖ กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท โทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ฯลฯ

โทษข้ามชาติ
- ย่อมเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต
- พูดไม่ชัด ฟันไม่สวย ปากมีกลิ่นเหม็น
- จิตใจรวนเร คล้ายคนวิกลจริต
- ถูกกล่าวตู่เสมอ ฯลฯ