จอมยุทธ์แห่งกองทัพธรรม

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2556

                        

                                                     

                                                         " จ อ ม ยุ ท ธ์ แ ห่ ง ก อ ง ทั พ ธ ร ร ม "

                                                                      ...กว่าจะขึ้นตำแหน่ง

                                                              จอมยุทธ์อันดับหนึ่งของแผ่นดิน

                                                   ยังต้องฝึกวิชาอย่างหนัก ซ้ำไปซ้ำมา ทบไปทบมา

                                                         จนเกิดความชำนาญ ถึงจะไร้ผู้เทียมทาน

                                                                  ...นักสร้างบารมีก็เช่นเดียวกัน

                                                ต้องสร้างบุญ ซ้ำไปซ้ำมา ทบไปทบมา จนบารมีแก่กล้า

                                              เวลายามจะใช้บุญเพื่อการใด บุญถึงจะมีฤทธิ์ มีอานุภาพ

 

                                                                 ...ดุจดั่งจอมยุทธอันดับหนึ่ง

                                                                       ที่แค่สะบัดฝ่ามือ

                                                           คู่ต่อสู้ก็กระเด็นไปไกล 20 ศอกแล้ว

 

                                                                               ฉะนั้น

                                                                 ...อยากมีวรยุทธ์แก่กล้า

                                                                  แต่ขี้เกียจฝึกปรือวิชชา

                                                              ย่อมเป็นจอมยุทธ์ไม่ได้ ฉันใด

                                                        อยากเป็นคนมีบุญ แต่ขี้เกียจสั่งสมบุญ

                                                                ก็เป็นคนมีบุญไม่ได้ ฉันนั้น

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011659145355225 Mins