บทความพิเศษชุด อัญเชิญพระบรมธาตุตอนที่ 5 ลักษณะพิแศษพระบรมธาตุ

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2557

 

บทความพิเศษ

 ชุด  อัญเชิญพระบรมธาตุ 

 ตอนที่  5  คุณลักษณะพิแศษของพระบรมธาตุ

              

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสมบุญบารมีมาครบถ้วน  30  ทัศ  ทรงมีปณิธานอันยิ่งใหญ่แน่วแน่  ไม่แปรเปลี่ยน  คือ  มุ่งตรงต่อพระโพธิญาณ  ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์โลกให้ข้ามพ้นวัฎฎะสงสาร  เข้าสู่พระนิพพานให้ได้มากที่สุด  และพระพุทธองค์มีพระมหากรุณา  ทรงชี้หนทางสว่างให้แก่มนุษย์ที่ยังไม่หมดกิเลส  ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ว่า  ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขมากที่สุด  ไม่เคว้งคว้างไหลตามกระแสโลกและกระแสกิเลส  ทำอย่างไรจึงจะปิดประตูอบายให้แก่ตนเอง  เพราะมนุยษ์ทุกคนล้วนทำบุญปนบาปมาทั้งนั้น  พระพุทธองค์ประทานพระโอวาทปาติโมกข์ซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้  เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  คือ

1.    ละบาปความชั่วทั้งปวง  เมื่อเข้าใจว่ากลไกลของบุญบาปมีผลจริง  ขอให้เลิกทำความชั่วโดยเด็ดขาด  ลืมความผิดพลาดแต่หนหลังให้หมดสิ้น  ไม่หวนไปกระทำชั่วอีก  เพื่อทอนแรงบาปให้อ่อนลง

2.    ทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งทาน  ศีล  ภาวนา  เพื่อให้ได้ลักษณะแห่งมหาบุรุษ  ได้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  รู้จักทำทานให้ถูกเนื้อนาบุญ  ทำครั้งเดียวได้บุญเป็นกัป  ได้ผลบุญนับไม่ถ้วน  ได้ทั้งอายุที่ยืนยาว  ความเป็นใหญ่ในทรัพย์  อำนาจ  และรัศมีกายที่สว่างไสวกว่าเทวดา  และมนุษย์โดยทั่วไป             

     ครั้งพุทธกาล  นายอินกทะ  สมัยเป็นมนุษย์ได้ถวายทานแก่พระอนุทธเถระ  พระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางทิพยจักษุ  ละโลกแล้วไปบังเกิดเป็นอินทกเทพบุตร  ชั้นดาวดึงส์  มีหมู่นางอัปสรแวดล้อม  เสวยสมบัติยิ่งใหญ่ไพศาล ส่วน อังกุระมหาเศรษฐี ได้บริจาคทานในเมืองมนุษย์อยู่ถึงสองหมื่นปี  ละโลกแล้ว  ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์เช่นกัน  แต่สมบัติสู้ทรัพย์ของอินทกะเทพบุตรไม่ได้  เพราะถวายทานนอกพระศาสนา  คนผู้มีศีลในทานของตนไม่ได้มีแม้เพียงคนเดียว              

     เมื่อมีการประชุมสภาแห่งเหล่าเทวดา  อังกุระเทพบุตรก็ต้องหลบถอยไปยังเบื้องหลังเพราะสู้แสงแก้วของเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ไม่ได้ อำนาจบุญบารมีจึงอยู่เบื้องหลัง ความสุขความสำเร็จของชีวิตทุกระดับ

3.    ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ                  

     คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้  พระบรมศาสดาทรงบอกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้พวกเราทราบว่าคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้น  เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของกาย  วาจา ใจ และมุ่งตรงต่อพระนิพพาน  พูดง่ายๆ สั่งสมแต่บุญหรือพลังงานบริสุทธิ์ไว้ในตัวเท่านั้น แม้แต่องค์พระบรมศาสดาก็ทรงเพียรพยายามสั่งสมแต่บุญกุศลบริสุทธิ์มาทุกภพทุกชาติ  จนกระทั่งบุญบารมีเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์  บริบรูณ์  จึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ธาตุธรรมในตัวของพระพุทธองค์บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ไร้กิเลิส  ที่หมักดองอยู่ในใจมานับกัปกัลป์          

     พระสรีระของพระพุทธองค์  เมื่อถูกเพลิงแก้วที่ลุกโพลงขึ้นเองอย่างอัศจรรย์เผาไหม้ส่วนที่เป็นพระมังสะหรือเนื้อและผิว  เหลือแต่พระบรมธาตุ  ก็เป็นพระธาตุที่บริสุทธิ์ใสเป็นแก้วไม่เป็นกองกระดูกเถ้าถ่านเหมือนสรีระของมนุษย์ที่ยังไม่หมดกิเลส ที่สำคัญพระธาตุเป็นแก้วหรือรัตนชธาตุเป็นซึ่งมีอานุภาพบุญฤทธิ์  เสด็จไปมาเองได้ใครปราถนาจะได้พระบรมธาตุไว้สักการบูชา  ก็จะได้สมปรารถนาด้วยการตั้งจิตอธิฐานอย่างแรงกล้าทุกวัน  นั่งสมาธิ  รักษาศีล  5  ให้บริสุทธิ์  จัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสมหรือเจดีย์สถูปขนาดเล็กไว้บนโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย  พระบรมธาตุจะเสด็จมาปรากฎตามกำลังแห่งบุญของผู้ที่ตั้งจิตอธิฐาน

 
บทสารคดี  รัตนวนาลี