ห้องทำงาน ในชีวิตประจำวัน 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

ห้องทำงาน

5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย


เรียบเรียงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
 
5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 

 
ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ)
 
คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ
 
หลักธรรมประจำห้องทำงาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ
 
หน้าที่หลักของห้องทำงาน
            1) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี
           2) ใช้ปลูกฝังวินัยประจำห้องทำงาน 6 ประการ
                 2.1) มีสัมมาวาจา ใช้คำพูดได้เหมาะสม
                    2.2) มีความเคารพในบุคคล สถานที่ เหตุการณ์
                 2.3) มีมารยาทดี เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ
                 2.4) มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
                 2.5) เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยในการทำงาน
                 2.6) เอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงาน

 

5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย เรียบเรียงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว) การฝึกฝนนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ำ  ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน

ห้องทำงาน
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

 

ความรู้เกี่ยวกับห้องทำงาน
 
         1) เลือกประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับอบายมุข ไม่ก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิ
         2) ทำเลที่ประกอบอาชีพต้องสอดคล้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเหมาะสม ในการทำงาน และเพื่อความสำเร็จในอาชีพ
         3) ห้องทำงานต้องเหมาะสมกับจำนวนบุคลากร และชนิดของงาน
         4) การตกแต่งต้องสะดวกในการทำงาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพลามกอนาจาร
         5) อุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้องต้องเพียงพอ จัดเก็บเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
         6) ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และหมั่นดูแลรักษา จะได้มีไว้ใช้งานได้นาน ๆ หากเกิด ชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซม
         7) มีกุศโลบายในการสนับสนุนคนดี แก้ไขคนโง่ คัดคนพาลออก

 

ประโยชน์จากการใช้ห้องทำงานอย่างถูกต้อง

          1) ทางใจ
                 1.1) สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตาม เป้าหมาย
                 1.2) มีโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้ตนเองเป็นนิจ
                 1.3) แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนปัญญาทางโลกและทางธรรม จะได้ไม่ต้องก่อเวร ก่อภัยกับใครทั้งสิ้น


          2) ทางกาย
                  2.1) ใช้เพิ่มปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ
                 2.2) ใช้พัฒนาความชำนาญในการทำงาน
                 2.3) ใช้ฝึกนิสัยมีวิริยอุตสาหะในการทำงาน
                 2.4) ใช้เพิ่มพูนทรัพย์ เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติ

 

 

 

 

หนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014521837234497 Mins