ความเคารพ นิสัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องรีบฝึก

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2557

ความเคารพ


          ความเคารพ หมายถึง การเปิดใจ ค้นหา ยอมรับและยกย่องนับถือคุณความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ ต่างๆ


           บุคคลที่มีความเคารพเป็นนิสัย ย่อมชอบจ้องมองหาคุณความดีของทุกๆคน มองหาคุณปประโยชน์ของทุกๆ สิ่งและทุกๆ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและรับรู้ เมื่อพบและก็ยอมรับนับถือพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์นั้นๆอย่างเหมาะสม ในที่สุดพฤติกรรมอันดีงามที่ตนประพฤติปฏิบัติทั้งหมดนั้น ก็จะเกิดเป็นนิสัยดีงามของตนต่อไป

 

ความเคารพ การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 

          ความเคารพที่ต้องรีบฝึกกันให้เป็นนิสัย ตั้งแต่เยาว์วัย มี 6 ประการ คือ

          1.ความเคารพในพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
          2.ความเคารพบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่
          3.ความเคารพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทางธรรม
          4.ความเคารพในความไม่ประมาท
          5.ความเคารพสมาธิ
          6.ความเคารพปฏิสันถาร


          แท้จริงบุคคลที่มีความเคารพเป็นนิสัย ก็คือบุคคลที่ประพฤติตามสัมมาทิฏฐิข้อที่ 3 คือ การยกย่องบูชามีผลนั่นเอง นิสัยอันดีงามนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมกรรมดีที่จะสามารถอำนวยประโยชน์สุขให้แก่บุลคลนั้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวมอีกหลายประการ ที่สำคัญคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลรอบข้าง

 

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00141495068868 Mins