อนุสัย คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน ๗ อย่าง

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2557

 
 
อนุสัย คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน ๗ อย่างคือ
 

 ๑. กามราคานุสัย  
คือความกำหนัดในกาม

 ๒. ปฏิฆานุสัย   
คือความหงุดหงิดได้แก่โทสะ

 ๓. ทิฏฐานุสัย   
คือความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ)

 ๔. วิจิกิจฉานุสัย 
 คือความลังเลสงสัย

 ๕. มานานุสัย   
คือความถือตัว

 ๖. ภวราคานุสัย 
 คือความกำหนัดในภพ (ได้แก่ความอยากเป็นอยู่ในภพ)

 ๗. อวิชชานุสัย   
คือเขลาไม่รู้จริง (ได้แก่โมหะ)
 
 
 

      ที. ปาฏิ. ๑๑/๓๓๗/๓๖๕
 Total Execution Time: 0.0010768334070841 Mins