...หัวใจผลิบาน...

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2557

 
...หัวใจผลิบาน...
 

        การปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เราอยู่กับคน
        ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบได้
        อย่างมีความสุขภายใน...มีใจตั้งมั่น
        เพราะเรามองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแตกต่าง
       ไปจากเดิม

       ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นก็ยังเหมือนเดิม
       เป็นเพราะใจของเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
       จากที่ไม่ตั้งมั่น ก็ทำให้ใจอยู่ภายในได้อย่างมั่นคง
       แล้วใจจะขยายกว้าง เราจะมองคน สัตว์ สิ่งของ
       ต่างๆ

       ด้วยความสดชื่นเบิกบานกว่าทุกๆ วัน
       จะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเป็นปกติตามธรรมชาติ
      เหมือนดอกไม้ที่ผลิบาน เพราะน้ำเลี้ยงดอกไม้อัน
      สดใส

      เช่นเดียวกับหัวใจของเราที่ผลิบาน
      เพราะน้ำเลี้ยงหัวใจอันสดชื่นที่เกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดนิ่ง
 
 
 

             ตะวันธรรม
          11 ธันวาคม 2548
        At  Last  You  Win
 Total Execution Time: 0.0011195500691732 Mins