ผู้เอาชนะความตระหนี่ 

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

ผู้เอาชนะความตระหนี่ 


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ บุคคลพึงนำความตระหนี่ออกไปเสีย พึงข่มความตระหนี่ซึ่งเป็นมลทินแล้วพึงให้ทาน เพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า ”


            การให้ทานเป็นความสุขของผู้เอาชนะความตระหนี่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะถูกความตระหนี่ครอบงำ แต่เมื่อใดเรากำจัดความตระหนี่ออกไปด้วยหวังว่า สิ่งที่ให้ไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ เมื่อนั้นความสุขจะบังเกิดขึ้นกระแสแห่งบุญก็จะเข้ามาแทนที่ความตระหนี่ที่หมักหมมอยู่ในใจ การเสียสละ การดำรงตนอยู่ในสถานะของผู้ให้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ให้ทานย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ 
ประการแรก ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก 
ประการที่สอง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหา 
ประการที่สาม ชื่อเสียงอันดีงามย่อมขจรขจายไปทั่วสารทิศ
ประการที่สี่ ย่อมเข้าสู่ที่ประชุมอย่างองอาจกล้าหาญ
ประการที่ห้า เมื่อละโลกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ 

         ท่านทานบดีทั้งหลาย ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ ทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำ ทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทาน.

 

-----------------------------------------------------------------

๑ อันนสูตร มห. ๒๔/๒๔๓, มจ. ๑๕/๕๙

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ