อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติ

 

.

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒


อานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติ

การเจริญพุทธานุสตินี้ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว ครั้งหนึ่งพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า "ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย เมื่อเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จะยังใจให้เต็มเปี่ยมได้" มีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่ง ท่านชื่อพระรโหสัญญิกเถระ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ เป็นแบบสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้สะดวก บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทรงอภิญญา ๖ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ รู้วาระจิต มีอิทธิฤทธิ์ ทำอาสวะให้สิ้นได้ และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ๔ คือมีปัญญาแตกฉานในอรรถ ในธรรม ในภาษา และมีปฏิภาณไหวพริบ

เมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้ว ก็ได้ระลึกชาติหนหลัง ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ได้เห็นเหตุการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของตนเองในแต่ละภพแต่ละชาติ ว่าได้ทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ จึงเกิดความปีติปราโมทย์ใจ ท่านได้บำเพ็ญกุศลไว้ในพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เจริญพุทธานุสติ มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตลอดเวลา ทำให้ท่านมีอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน

มีอยู่ชาติหนึ่งท่านได้เกิดในยุคที่เรียกว่า กาลวิบัติ คือเป็นกาลที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในชาตินั้นท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาศิลปวิทยา จนประสบความสำเร็จอันสูงสุด

แต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาดี จึงมีดวงปัญญามองเห็นว่า ความรู้ที่ตนมีอยู่นั้น หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ จึงได้สละเพศฆราวาสออกบวชเป็นฤาษี เมื่อบวชแล้ว ก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ประพฤติพรหมจรรย์ จนเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของมหาชน มีลูกศิษย์ออกบวชตามท่านถึง ๓,๐๐๐ คน ท่านได้สั่งสอนศิษย์ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม เป็นเวลานานถึง ๓,๐๐๐ ปี แต่ก็ยังไม่รู้ว่า อะไรคือสรณะที่แท้จริง เพราะว่าท่านเองก็ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไร จึงเกิดความละอายใจ ได้เรียกประชุมศิษย์ทั้งหมด และก็ได้บอกถึงการที่ตนไม่สามารถจะแนะนำหนทางแห่งความหลุดพ้นให้แก่ศิษย์ได้ จึงขอให้ศิษย์ทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ประมาท แล้วท่านก็ออกปลีกวิเวก แสวงหาที่สงัดเพื่อปรารภความเพียรตามลำพัง

เมื่อบุญเก่าตามมาทัน ท่านได้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของท่านให้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเนื่องจากในอดีตชาติ ท่านได้เจริญพุทธานุสติอยู่ตลอดเวลาเป็นเนืองนิตย์ แม้มาเกิดในยุคที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ท่านก็นึกขึ้นมาได้เอง ด้วยสัญญาในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์ เจริญพุทธานุสติ มีใจผ่องใส แช่มชื่น เบิกบาน โดยทำความรู้สึกว่า ได้นั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระบรมศาสดา ระลึกถึงคุณความดีของพระองค์ว่าเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นบุคคลผู้ล้ำเลิศที่ไม่มีใครจะมาเสมอเหมือน มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวง ยิ่งระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ ใจก็ยิ่งสะอาด บริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ ใจก็ยิ่งหยุดนิ่ง มีอารมณ์เดียว เป็นเอกัคคตา

ท่านนั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์อยู่บนอาสนะที่ปูลาดด้วยใบไม้ นึกถึงแต่พระพุทธเจ้า ปรารภความเพียรไม่เลิกรา ไม่ยอมลุกจากที่ จนกระทั่งสิ้นชีวิตอยู่ในอิริยาบถนั้นด้วยจิตที่ผ่องใส จึงได้ไปเกิดในพรหมโลก

ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา ๓๑ กัป ท่านไม่เคยรู้จักทุคติเลย คือไม่เคยพลัดไปเกิดในอบาย ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิ

เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ สมบูรณ์ไปด้วยรัตนะทั้ง ๗ บางชาติก็เกิดเป็นกษัตริย์ เป็นนักปกครองประเทศ เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ มีชีวิตสุขสบายทุกชาติ ในชาติสุดท้ายคือชาตินี้ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านก็ได้เกิดในตระกูลสูง มีความพรั่งพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติ

เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ บุญเก่าก็ทำให้ท่านสอนตัวเองได้ เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนไม่เป็นสาระ เกิดความเบื่อหน่ายในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส จึงได้ออกบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย และที่น่าอัศจรรย์ก็คือ ในขณะที่พระอุปัชฌาย์ เอามีดโกนจรดที่ปลายผม ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที ด้วยอานุภาพแห่งการเจริญพุทธานุสติมาหลายภพหลายชาติ      ดังนั้นการเจริญพุทธานุสติจึงมีอานิสงส์มาก จะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่ยังเยาว์วัย ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ และเป็นแบบสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวก และบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว

เพราะฉะนั้น การตรึกระลึกนึกถึงองค์พระตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกาย แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ในอายตนนิพพาน นั่นคือการเจริญพุทธานุสติ ยิ่งกำหนดจนกระทั่งชัดใสแจ่มอยู่ภายใน เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา ก็จะปิดประตูอบายภูมิได้ ชีวิตก็จะปลอดภัย มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

เมื่อถึงคราวที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้เกิดในตระกูลที่ดีเลิศ มีโภคทรัพย์สมบัติรอคอย มีทุกอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์ และจะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมะภายใน เพราะกระแสบุญแห่งการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทีเดียว การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจระลึกนึกถึงองค์พระเป็นพุทธานุสติ เราก็จะได้อานิสงส์ใหญ่ เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระองค์นั้น

บุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลก

บุญใหญ่ที่จะถึงนี้ คือวันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายนนี้ จะมีการอาราธนาพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ ให้มารับทุนการศึกษา เป็นจำนวนเรือนแสนรูป ภาพของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัทจำนวนเรือนแสนนี้ จะไปปรากฏแก่สายตาของชาวโลก ให้ชาวโลกได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งๆ กันไป การอาราธนาภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศให้เดินทางมารับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากขนาดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกันมาก่อนเลย ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้รับบุญใหญ่นี้และสามารถทำได้สำเร็จ ก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ได้สถาปนาสิ่งอัศจรรย์นี้ให้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และจะเป็นกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งๆ ขึ้นไป

การที่จะรวมภิกษุสามเณรทั่วประเทศจำนวนมากขนาดนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ จำนวนภิกษุที่มากมายขนาดนี้ มีปรากฏอยู่แต่เฉพาะในพระไตรปิฎกเท่านั้น ซึ่งหากเราเคยอ่านหรือใครอ่านมาเจอถึงตรงนี้ ความมั่นใจว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นเรื่องจริง ก็ยังไม่เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซนต์ จนกว่าเมื่อภาพนี้บังเกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลก เมื่อนั้นความมั่นใจว่าสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเรื่องจริงก็จะเกิดขึ้น ก็จะเท่ากับช่วยตอกย้ำการสร้างบารมีของเราให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้ด้วยการเป็นเจ้าภาพกองบุญธรรมะคุ้มครองโลก เพื่อทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรจำนวนเรือนแสนนี้กัน ทุกๆ คนเลยนะ
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล