อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

 

สร้างมหาทานบารมี โดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง

เป้าหมายของชีวิตเราคือ ไปที่สุดแห่งธรรม เป้าหมายเบื้องต้นก็คือ การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว มหาทานบารมีนี้เป็นสิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ เพราะการไปที่สุดแห่งธรรมนั้น ไม่ใช่ว่าจะไปง่าย จะต้องมีบารมีมาก บารมี ๓๐ ทัศต้องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ จะครบถ้วนบริบูรณ์ได้เราต้องสั่งสมบุญบารมี จะสั่งสมสร้างบุญบารมีได้สะดวก จะต้องมีโภคทรัพย์สมบัติให้มาก มากพอที่เราไม่เดือดร้อน แล้วก็เหลือเฟือที่จะแบ่งปัน ที่จะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เราได้สร้างบารมีถัดๆ ไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างสะดวกสบาย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้สร้างมหาทานบารมีเท่านั้น เพราะฉะนั้นมหาทานบารมีจึงเป็นบันไดเบื้องต้นแห่งบารมี ๓๐ ทัศ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เมื่อยังเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์ ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็พิจารณาด้วยปัญญาของพระองค์ว่า จะเริ่มต้นสร้างบารมีอะไรเป็นอันดับแรก ก็เห็นพ้องตรงกันไปหมดทุกพระองค์เลยว่า ต้องสร้างมหาทานบารมีก่อน เพราะทานทำให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติ โภคทรัพย์สมบัตินี้ทำให้มีโอกาสในการสร้างบารมีสะดวกสบาย

หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สั่งสอนศิษยานุศิษย์ตลอดเวลาเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ว่า จะสร้างบุญสร้างบารมีอะไรก็ทำไปเถิด แต่อย่าขาดทานบารมี และท่านก็ทำเป็นแบบอย่าง สมัยนั้นมีพระเณรมากที่สุดในประเทศถึง ๕๐๐ รูปทีเดียว ท่านเลี้ยงด้วยตัวเองและก็ชวนคนอื่นมาเลี้ยงด้วย ทำอย่างนี้ทุกวันไม่ขาดเลย หลายสิบปี จนกระทั่งมรณภาพ มรณภาพแล้วก็ทิ้งบุญบารมีเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหา

เพราะฉะนั้น ทานบารมีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นบันไดขั้นแรกที่จะไปสู่เทวโลก เป็นทางมาแห่งบุญ ปิดประตูอบายภูมิ เมื่อมีมหาทานบารมีอย่างนี้แล้ว ใจชุ่มเย็น องอาจกล้าหาญ ไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่อย่างดีเยี่ยม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ กิตติศัพท์อันดีงามก็ฟุ้งกระจายไปในหมู่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย


การสร้างบารมีโดยไม่หวั่นไหว สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย เป็นจุดศูนย์รวมใจของมนุษย์และเทวดา ให้มาสักการบูชาพระรัตนตรัย ยังจิตอันเป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เคารพสักการบูชา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาลนาและเผ่าพันธุ ทำความสำเร็จตรงนี้ได้ บุญนี้นำไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอย่างเดียว จะไม่มีพลัดหลุดออกจากวิชชาธรรมกาย จะไม่พลัดหลุดออกจากเส้นทางที่จะไปที่สุดแห่งธรรมเลย เพราะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้บังเกิดขึ้น โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

แม้ในขณะนี้จะมีคนพูดจาต่างๆ เสียงนกเสียงกาที่จะบิดเบือนการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระ แต่ก็ไม่ได้หวั่นไหว ได้สร้างบารมีกันต่อไป บุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จะเป็นผู้ชนะไปทุกภพทุกชาติ อุปสรรคใดๆ จะยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็จะเอาชนะได้โดยง่าย

เพราะฉะนั้นต้องสวมหัวใจยอดนักสร้างบารมี ไม่หวั่นไหวในอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งมีอุปสรรคยิ่งมีกำลังใจเพิ่มพูนขึ้นเป็นทับทวี ให้มีความมั่นใจว่า บุญจากการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี้ จะเป็นบุญใหญ่ที่จะส่งให้เราได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรม

มหาธรรมกายเจดีย์ ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรม

มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนี้ ยังไม่เคยมีที่ไหนที่มีลักษณะขององค์เจดีย์ที่เป็นอย่างนี้ คือรูปทรงส่วนหนึ่งที่เป็นดวงกลมนั้น หมายถึงดวงธรรมซึ่งเป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า ตถาคตคัพภะ คือดวงธรรมนี้เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้า ส่วนที่เป็นชั้นๆ ลงมาเป็นที่ประดิษฐานของพระธรรมกายประจำตัว เปรียบประดุจธรรมรังสีของพระพุทธเจ้า ที่แผ่ออกไปเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทั้งหมดนี้เรียกว่ามหาธรรมกายเจดีย์

มหาธรรมกายเจดีย์ไม่ใช่แค่เป็นเพียงอิฐ หิน ปูน เหล็ก ที่ก่อสร้างขึ้นมาให้สำเร็จเป็นมหาธรรมกายเจดีย์เท่านั้น เรายังมองภาพไม่ออกว่ามหาธรรมกายเจดีย์สำคัญอย่างไร แต่เมื่อไรที่มีมหาชนทั่วโลกจำนวนเป็นล้านคนมาประพฤติปฏิบัติธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เข้าถึงสันติสุขภายใน นำสันติสุขภายในขยายออกไปในครอบครัวในสังคมทั่วโลก ตอนนั้นเราจะมีปีติสุขเป็นอย่างยิ่งว่า เรามีส่วนอย่างสำคัญ ได้เริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่อิฐสักก้อนไม้สักแผ่นตะปูสักตัว ทรายสักกำมีอหนึ่ง เรามีส่วนสำคัญทีเดียว ที่ได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกในทางอ้อม จะมีสุขไปในทุกสถาน จะมีปีติเป็นรางวัลว่า เกิดมาชาตินี้มีส่วนได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก ซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่า คนอย่างเราตัวแค่นี้ไม่ได้มียศถาบันดาศักดิ์อะไร จะได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญในระดับโลกทีเดียว เพราะฉะนั้นให้ดีอก ดีใจกันเอาไว้ว่ามหาธรรมกายเจดีย์ที่เราร่วมกันสร้างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

มหาธรรมกายเจดีย์นั้นสร้างเพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมใจของผู้มีบุญ จะเป็นที่รวมของผู้มีบุญ จะเป็นแหล่งรวมแห่งพลัง พลังแห่งกุศลธรรม พลังแห่งบุญของสาธุชนที่มารวมกันเป็นจำนวน ๑ ล้านคน ภาพคนล้านคนจะขยายไปให้ชาวโลกทั้งหลายนี้ได้พบได้เห็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่การสื่อสารกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก ชาวโลกก็จะได้เห็นคนจำนวนล้านมานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมกัน ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่า มานั่งทำอะไร แล้วมีวัตถุประสงค์อะไรที่มานั่งรวมกันอย่างนี้ เมื่อเกิดคำถามขึ้นมา ก็จะแสวงหาคำตอบ เมื่อแสวงหาคำตอบก็จะเข้าใจว่า เขากำลังนั่งประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์และจะมุ่งไปถึงที่สุดแห่งธรรม เมื่อทราบอย่างนี้ก็จะเกิดศรัทธา เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะทำเช่นนั้นบ้าง เมื่อความรู้สึกอย่างนี้กระจายไปทั่วโลก ก็จะเกิดมีการปฏิบัติธรรม แล้วในที่สุดเมื่อลงมือปฏิบัติก็จะเข้าถึงธรรมกายได้ เพราะธรรมกายมีอยู่ภายในตัวของทุกๆ คน เมื่อเข้าถึงแล้วก็จะได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขภายในที่แท้จริง ความสุขนั้นก็จะขยายไปทั่ว สมาชิกภายในบ้าน ภายในครอบครัว ขยายต่อไปถึงเพื่อนบ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ทั่วประเทศ แล้วก็ขยายกันต่อๆ ไป นี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเมื่อมหาธรรมกายเจดีย์สำเร็จขึ้นมา

"ธรรมกาย" เป็นหลักของชีวิต

มนุษย์ทุกคนในโลก แม้จะมีความแตกต่างโดยเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและมีอยู่ภายในกายของทุกๆ คนคือธรรมกาย ที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกันไปหมด เหมือนกับถอดพิมพ์เดียวกันออกมา เป็นสรณะที่พึ่งและที่ระลึกของมวลมนุษยชาติทั้งหลาย แต่ที่เราไม่รู้จักกันก็เพราะว่าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องธรรมกาย หรือบางคนได้ยินเรื่องธรรมกาย แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติแล้วยังเข้าไม่ถึง จึงไม่รู้จักธรรมกาย

แต่ผู้ที่ได้ตั้งใจจริง และทำถูกวิธี ทำอย่างต่อเนื่องจนเข้าถึงธรรมกายนั้น มีอยู่มากมายทีเดียว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ธรรมกายเป็นของมีจริง และเป็นของดีจริง เข้าถึงแล้วมีความบริสุทธิ์ มีความสุข มีความรู้แจ้งภายใน เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง นับจากหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพยานในการเข้าถึงมากมาย ไม่ใช่เป็นพันคน ไม่ใช่เป็นหมื่นคน ไม่ใช่เป็นแสนคน แต่เป็นล้านคนทีเดียว และอีกหลายล้านคนที่ได้กระจัดกระจายไปทั่วโลก

ธรรมกายนี้เป็นของมีจริง เป็นของดีจริง เข้าถึงได้จริงๆ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจริง อยากจะศึกษาค้นคว้าดู ทดสอบดูว่ามีจริงหรือไม่ ตั้งใจปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถูกวิธี ซึ่งวิธีที่จะเข้าถึงธรรมกายได้ ใจต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น จึงจะเข้าถึงได้

แต่วิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนั้น มีอยู่หลายสิบวิธี ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีถึง ๔๐ วิธี นอกคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีอีกหลายสิบวิธีทีเดียว เป็นวิธีที่จะหาอุบายดึงใจที่สับสนวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆ ให้กลับมาหยุดนิ่ง พอถูกส่วนเข้า ก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายใน

ธรรมกายนี่เป็นหลักสำคัญทีเดียว ถ้าจะมัวแต่พูดคุยกันแล้วไม่ปฏิบัติ ก็ไม่มีวันได้รู้แจ้งเห็นจริง ผู้ที่เข้าไม่ถึงนั้นมี ๒ พวกคือ พวกที่ไม่ได้ทำพวกหนึ่ง กับพวกที่ได้ทำแต่ว่ายังทำไม่ได้ เพราะไม่ถูกวิธี

พวกที่ไม่ได้ทำคือพวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง หรือได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติ นอกจากไม่ปฏิบัติแล้วยังคุยอย่างเดียว คัดค้านอย่างเดียว อย่างนี้ไม่รู้จักธรรมกาย ส่วนผู้ที่ได้ทำ แด่ถ้าไม่ถูกวิธี ไม่หยุด ไม่นิ่ง ไม่ต่อเนื่อง สติ สบาย สม่ำเสมอ ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เข้าไม่ถึง แต่ถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า มีทั้งสติ สบาย สม่ำเสมอ ก็เข้าถึง

ธรรมกายนี้เข้าถึงได้ทุกคนในโลก ถ้าตั้งใจจริงสามารถเข้าถึงได้ทั้งนั้น จะเป็นชาติไหน ภาษาไหน ศาสนาไหน ไม่สำคัญ ถ้าหยุดนิ่งได้เป็นต้องเข้าถึง ของจริงมีอย่างนี้ มีพยานเกิดขึ้นมากมายทีเดียว เพราะฉะนั้น จีงไม่หวั่นไหวที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายกันต่อไป ตราบจนกว่าจะหมดลม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็จะเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

เพราะฉะนั้น ธรรมกายเป็นของจริงแท้ ของดีจริง ต่างชาติ ต่่างภาษา ต่างศาสนาก็ปฏิบัติกัน เข้าถึงแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จิตใจใหม่ เป็นจิตใจที่อยากจะทำแต่ความดี ทำให้คิดดี พูดดี ทำดี ผลออกมาคือ การกระทำก็ดี สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุข

วิธีจะทำลายความสงสัยได้ ต้องมาปฏิบัติไม่ใช่มัวพูดโต้แย้งถกเถียงกัน จะเอาชนะกันด้วยคารมอย่างนั้นก็ไม่มีวันเข้าถึง เกิดมาตายไปเปล่าๆ

ธรรมกายนี้เป็นหลักของชีวิตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของมวลมนุษยชาติ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ พึงหมั่นขยัน ฝึกฝนอบรมใจของเรา ทำไปทุกๆ วัน วันหนึ่งวันใดใจหยุดถูกส่วนต้องเข้าถึงอย่างแน่นอน ที่เข้าไม่ถึง เป็นไม่มี และวันนั้นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทุกๆ ด้าน เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันทุกๆ คนนะ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล