วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์แห่งกฐินบรมจักรพรรดิ

พระธรรมเทศนา

                    กฐินบรมจักรพรรดิ กาลทานที่เราตั้งใจ ทอดถวายเป็นมหาสังฆทาน ดังที่พระสัมมา สัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญ" คือ พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้มุ่งบุญ ทั้งหลาย เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนั้นถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมาก ก็ให้ถวายเป็นสังฆทาน คือ ให้มีใจเป็นกลาง ถวายในท่ามกลางหมู่สงฆ์ ผู้เป็นอายุพระศาสนา เป็นเนื้อนาบุญ ที่ท่านตั้งใจประพฤติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน

                    เราถวายทานอย่างนี้ จึงได้ชื่อว่าถวายถูกหลักวิชชา ถูกทักขิไณยบุคคล ผู้ถวายย่อมได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ เหมือนการหว่านพืชเพียงเล็กน้อยลงในนาดี ย่อมได้ผลเจริญงอกงามไพบูลย์ ยิ่งถ้าเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ประกอบวิชชาเป็น จะมีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมาณัง เพราะถวายถูกพระธรรมกายของพระพุทธเจ้า นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

                    การทอดถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ เราได้ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นมหาสังฆทานในท่ามกลางสงฆ์ ผ้าไตรจีวรจะเป็นประดุจผ้าไตรจีวรทิพย์ ที่เลื่อนลอยมาจากนภากาศ แล้วตกลงในท่ามกลางสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงกับภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แล้วแต่ว่าสงฆ์จะเห็นสมควรมอบให้แก่ภิกษุรูปใด การถวายมหาสังฆทานอย่างนี้ เราจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปปมาณัง

                    ผลบุญที่เกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และบุญส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรอนวิบากกรรม วิบากมาร รื้อผังจน เชื่อมสายสมบัติให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายในภพชาติปัจจุบัน และเนื่องจากเป็นกาลทาน เพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตเราก็จะดี มีสมบัติบังเกิดขึ้นในกาลที่เราต้องการเสมอ และบุญนี้ก็ยังจะส่งผลอย่าง มหาศาลในภพชาติต่อๆ ไป ทำให้เราสมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ อุดมไปด้วยที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งคุณสมบัติ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย และพรั่งพร้อมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย

                   การที่เราได้ถวายผ้ากฐินหรือผ้าไตรจีวร เราจะมีบุญพิเศษ คือ ภพชาติต่อๆ ไปไม่ว่าจะไปเกิดในที่แห่งใด เราจะไม่ขาดแคลนเรื่องเครื่องนุ่งห่ม เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประณีตสวยงามไปทุกชาติ และจะได้สัมผัสที่นุ่มนวล มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส งดงาม สว่างไสว มีความสุข มีพละกำลัง ยศ อธิปไตย ความเป็นใหญ่ทั้งในมนุษย์และในเทวโลก

                    เมื่อได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ หากเป็นชาย ถ้าปรารถนาที่จะบวชเป็นบรรพชิต ก็จะมีผ้าไตรจีวรและอัฐบริขารที่บังเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ จะได้รับการประทานการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุ อุปสัมปทา อยู่ใต้ร่มบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ ซึ่งในสมัยพุทธกาล มีมหาอุบาสิกาวิสาขา ผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี ที่ได้ครอบครองเครื่องประดับนี้ ท่านมีความงดงามทั้งร่างกายภายนอก และจิตใจภายใน และยังได้บรรลุธรรม ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ซึ่งเราจะสมหวังในทุกสิ่งได้ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมหาทานบารมี ที่เราได้สั่งสมกันเอาไว้อย่างดี แล้วนี้

                    ตอนนี้ลูกทุกคน ก็ได้เป็นเจ้าของบุญใหญ่กันแล้ว ให้ปลื้มปีติใจที่เราได้ทุ่มเทสร้างมหาทาน บารมีกันมาอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง มีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ ผู้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค ใดๆ ทั้งสิ้น ที่เราได้สละทรัพย์ที่หามาด้วยความยาก ลำบาก นำออกบริจาคทานโดยไม่หวงแหน ไม่ตระหนี่เสียดายทรัพย์ นำมาเป็นองค์กฐิน ดังนั้น วันนี้จึงถือเป็นวัน ชิตัง เม วันแห่งชัยชนะของลูกทุกคน ที่สามารถเอาชนะความตระหนี่ได้อย่าง เด็ดขาด เป็นชัยชนะที่ไม่มีวันกลับมาพ่ายแพ้ และเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาที่รบชนะศึก ผังมหาเศรษฐี บรมเศรษฐี บรมจักรพรรดิ ก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา และได้ชื่อว่าเรารื้อผังจน สร้าง ผังรวยถาวรไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล