วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข

 

รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข

รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข,เนื้อหาใน,อยู่ในบุญ

 

       ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ผ้คนเหินห่างวัด ห่างไกลจากความเข้าใจเรื่องศีลธรรม ถือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันดึงความศรัทธากลับมาตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาดังเดิม ด้วยเหตุนี้ พระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และพี่น้องชาวพุทธสานต่อกิจกรรมใน “โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข” ตามที่มหาเถรสมาคมโดยสมเด็จ-พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุขโดยให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน การสานต่อกิจกรรมได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ ผ่านการสืบสานวิถีปฏิบัติอันดีงาม ณ วัดประจำชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและวัดในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

 

 

        การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัด คณะครูอาจารย์ได้ตอบรับโอกาสอันดีด้วยการนนักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองทำให้เยาวชนได้เห็นแบบอย่างที่ดีงาม การติดตามครูบาอาจารย์และผู้ปกครองเข้าวัดยังช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นการได้อาราธนาศีล ๕ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรไปพร้อมกับคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานทุกคน ส่งผลให้เสียงสวดมนต์ดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัทผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาดุจเดียวกัน

     การดำเนินกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีเปิด “โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นจึงร่วมกันสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าปลุกจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้เฟื่องฟู ในขณะเดียวกันยังได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อทางวัดและทางคณะสงฆ์ที่ท่านได้สร้างคุณูปการต่อชาวพุทธมาโดยตลอด 

     ในกิจกรรมรักษ์วัด พี่น้องชาวพุทธร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะ โดยมีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเป็นเนื้อนาบุญนำปฏิบัติและคอยให้คำแนะนำวิธีการที่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กๆ ทำกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนานการที่เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา จะปลูกฝังให้เกิดความรักหวงแหนวัดวาอาราม อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ย่อมเป็นกำลังใจให้หวนกลับมาพัฒนาวัดครั้งต่อไป พร้อมกันนี้จะได้ขยายผลไปที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งเป็นการขยายความดีสากลออกไปในวงกว้างความดีที่จะขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวพุทธทุกฝ่ายให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน “โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข” อย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนจากหลากหลายชุมชน 

 

   ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบและเติบโตขึ้นเป็นอนาคตอันสดใสของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

    กิจกรรมในโครงการมีส่วนช่วยปลูกฝังจิตสำนึก แต่การจะพัฒนาให้ยั่งยืนชาวพุทธทุกฝ่าย ต้องร่วมมือกันสานต่อกิจกรรมให้ขยายออกไปสู่ชุมชนต่าง ๆ สร้างสังคมให้น่าอยู่ให้ลูกหลานเติบโตขึ้นท่ามกลางคนดีมีศีลธรรมและยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามให้รุ่งเรือง อย่างเช่นครั้งนี้ที่ต่างสวมหัวใจพระโพธิสัตว์ร่วมพัฒนาวัดด้วยความสามัคคี นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การพัฒนาวัดได้ขยายสู่การจรรโลงพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้วัดวาอารามกลับมาเป็นแหล่งสร้างศีลธรรมดังเช่นกาลก่อน ที่วัดเคยเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ ซึ่งครั้งนี้ได้ย้อนรอยความรุ่งเรืองให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง

     ทุกกิจกรรมใน “โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข” มุ่งเน้นให้พี่น้องชาวพุทธและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบวัดเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการประสานสามัคคีครั้งใหญ่ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน โดยมีชุมชนคอยให้การสนับสนุน ในอนาคตอันใกล้ถ้าหากชาวพุทธทุกฝ่ายร่วมกันสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ย่อมนำความสงบสุขมาสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป รวมถึงความเอาใจใส่ดูแลรักษาวัดวาอารามอย่างสม่ำเสมอย่อมนำความรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนา พร้อมนำพาศีลธรรมให้หวนกลับมาเฟื่องฟูในสังคมไทย
เฉกเช่นยุคสมัยของบรรพชน

วัดบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


 

 

วัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

วัดบ้านพร้าวใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี

 

วัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

วัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

วัดตะวันเรือง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

วัดผาสุการาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

วัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

วัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร