แม่น้ำไม่ดื่มกินน้ำของตัวเอง

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

แม่น้ำไม่ดื่มกินน้ำของตัวเอง


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวง


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่า ให้อะไรจะประเสริฐเท่ากับให้หนทางแห่งความสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลกนั้นไม่มี ภิกษุทำหน้าที่ระดมธรรม ทานบดีทำหน้าที่ระดมทุน สองฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สันติสุขย่อมเกิดขึ้นแก่โลก


            ทรัพย์ของท่านทานบดีทั้งหลาย ที่ได้สละสร้างทานบารมีในวันนี้ เป็นทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างแท้จริงเหมือนแม่น้ำไม่ดื่มกินน้ำของตัวเอง แต่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกให้ได้อาบได้ดื่มกิน ต้นไม้ที่มีผลไม้ไม่กินผลไม้ของตนเอง แต่มีไว้เพื่อแจกจ่าย


            ทรัพย์ของท่านทานบดีทั้งหลาย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเองและชาวโลก ต่างจากผู้ขาดกัลยาณมิตร ไม่พบแสงสว่างแห่งชีวิต มีความตระหนี่หวงแหน มีทรัพย์ก็ใช้จ่ายสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้ชีวิตหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งทรัพย์ชนิดนั้นเรียกว่าทรัพย์ทุพพลภาพ มีอยู่ก็เหมือนไม่มี ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น


            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า เป็นผู้สงเคราะห์โลก ดำรงตนเป็นผู้ให้ เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกทั้งหลายให้ดำเนินตาม. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0030396143595378 Mins