บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2558

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทำให้เกิดบุญมี ๑๐ วิธี คือ
๑. บุญสำเร็จจากการให้ทาน
๒. บุญสำเร็จจากการรักษาศีล
๓. บุญสำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนา
๔. บุญสำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
๕. บุญสำเร็จจากการช่วยเหลือ ขวนขวายกิจการที่ชอบ
๖. บุญสำเร็จจากการอุทิศหรือให้ส่วนบุญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึง


องค์ประกอบที่ทำให้การอุทิศส่วนบุญสำเร็จประโยชน์ ๓ ประการคือ
๖.๑ ผู้รับอยู่ในสถานะที่สามารถรับบุญได้ เช่นเกิดเป็นเทวดา ปรทัตตุปชีวิกเปรต หรือสัตว์นรกในยมโลก เป็นต้น
๖.๒ ผู้ให้ตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้
๖.๓ ถึงพร้อมด้วยทักขิไณยบุคคล (เนื้อนาบุญ)


๗. บุญสำเร็จจากการอนุโมทนา แสดงความยินดีในการทำความดีของคนอื่น
๘. บุญสำเร็จจากการฟังธรรม
๙. บุญสำเร็จจากการแสดงธรรม
๑๐. บุญสำเร็จจากการทำความเห็นให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090204874674479 Mins