อกุศลกรรมบถ ๑๐

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2558

อกุศลกรรมบถ ๑๐


อกุศลกรรมบถ แปลว่า การกระทำที่เป็นหนทางไปสู่อบายภูมิ มี ๑๐ ประการคือ
๑) ฆ่าสัตว์ บาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ขนาดร่างกายของสัตว์ คุณในตัวสัตว์ และความพยายาม
๒) ลักทรัพย์ บาปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับราคาของสิ่งของ ความพยายาม และศีลธรรมของเจ้าของทรัพย์
๓) ประพฤติผิดในกาม บาปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับศีลธรรมของผู้ถูกล่วงละเมิด
๔) พูดโกหก บาปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ผู้ฟังหลงเชื่อ
๕) พูดส่อเสียด ทำให้เกิดการแตกแยก บาปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับศีลธรรมของผู้แตกแยก
๖) พูดคำหยาบ บาปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับศีลธรรมของผู้ที่ถูกด่าหรือเป็นผู้มีบุญคุณต่อผู้ด่ามากน้อยเพียงใด
๗) พูดเพ้อเจ้อ บาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ พูดบ่อยแค่ไหน
๘) อภิชฌา คิดเพ่งเล็งในทรัพย์สมบัติของผู้อื่น อยากได้โดยไม่ชอบธรรม บาปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคิดบ่อยแค่ไหน
๙) พยาบาท คิดปองร้ายทำลายประโยชน์ และความสุขของคนอื่น บาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ศีลธรรมของผู้ที่ถูกปองร้าย
๑๐) มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด บาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความยึดมั่นในความเห็นผิดนั้น ถ้าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ 
เป็นความเห็นผิดที่แก้ไขไม่ได้ มีโทษมาก

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011512001355489 Mins