คติ ๕

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

คติ ๕


สรรพชีวิตที่ยังไม่หมดกิเลส มีทางไปเกิด ๕ ทาง และมีภพภูมิที่อยู่อาศัย คือ
๑. เทวดา รูปพรหม อรูปพรหม อบู่บนโลก สวรรค์ ๖ ชั้น รูปภพ อรูปภพ ตามลำดับ
๒. มนุษย์อยู่บนโลก
๓. สัตว์เดรัจฉาน อยู่บนโลก
๔. เปรตอยู่บนโลก และซอกเขาตรีกูฏ
๕. สัตว์นรก อยู่ในนรก ๔๕๖ขุม

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.0048917492230733 Mins