ประเภทของสัตว์เดรัจฉาน

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

ประเภทของสัตว์เดรัจฉาน


สัตว์เดรัจฉานแยกประเภทโดยขา มี 4 ประเภท
1. ประเภทไม่มีขา เช่น งู ปลา ไส้เดือน เป็นต้น
2. ประเภท มี 2 ขา เช่น เป็ด ไก่ นก เป็นต้น
3. ประเภท มี 4 ขา วัว ควาย ช้าง ม้า แมว เป็นต้น
4. ประเภทมีขามาก เช่น ตะขาบ กิ้งกือ เป็นต้น

สาเหตุที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
1. เกิดจากโมหะ ยึดมั่นถือมั่นผิดๆ ยึดถือในบุคคลตอนใกล้ตายจิตผูกพันในตัวบุคคล อาจเกิดเป็นสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว เพื่อได้อยู่ใกล้ชิดคนที่ตนรัก เป็นต้นจิตผูกพันกับทรัพย์สมบัติ ตอนใกล้ตายจิตหน่วงเหนี่ยวทรัพย์สมบัติมาเป็นอารมณ์ไปเกิดเป็นงูเฝ้าทรัพย์ที่ฝังไว้ในดิน เป็นหนูเฝ้าทรัพย์ที่เก็บไว้ในบ้านเรือน


2. จิตที่ผูกพัน อาจมีสาเหตุมาจากความโกรธ ชัง อาฆาต พยาบาท เสียใจ น้อยใจ คับแค้นใจ


3. เป็นเศษกรรมบางชนิดที่เหลือจากการลงโทษในนรก เปรต ยังชดใช้ไม่หมด ต้องมาเกิดชดใช้หนี้กรรมต่อ
ในอัตภาพของสัตว์เดรัจฉาน เช่นเศษกรรมจากการผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร พ้นจากนรกแล้วมักจะมาเกิดเป็สุนัขมาใช้ชีวิตสำส่อนเศษกรรมจากการผิดศีลข้อสุรา พ้นจากนรกแล้วมักจะมาเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเศษกรรมจากการผิดศีลข้อปาณาติบาต พ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นหมู เป็ด ไก่ ให้เขาฆ่าบ้าง เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010055144627889 Mins