เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องนอน

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2559

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องนอน

    ทำอย่างไรให้ห้องนอนเป็นห้องแห่งการสร้างบุญ
              คำนิยามที่แท้จริงของห้องนอน คือ ห้องพัฒนานิสัยรักบุญ กลัวบาป คือพัฒนาจิตใจเราให้คุ้นเคยกับความดีกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัว หลักธรรมประจำห้องนอนคือ 1. สัมมาทิฏฐิ หมายถึงความเห็นชอบ เห็นสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริง และ 2. สัมมาสมาธิ หมายถึง ตั้งใจมั่นโดยถูกทาง ห้องนอนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ห้องมหาสิริมงคล"

 

หน้าที่หลักของห้องนอน 
1. ใช้ในการปลูกฝังความเข้าใจถูกเรื่องความจริงของโลกและชีวิต ให้เป็นคนที่มองสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริง
2. ใช้ในการฝึกสมาธิ ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในศูนย์กลางกาย เป็นปกติ 
    หน้าที่หลักสองข้อนี้เป็นพื้นฐานของการคิดดี พูดดี และทำดีตลอดทั้งวัน 

 

ความรู้ที่ต้องมีเกี่ยวกับห้องนอน/ลักษณะห้องนอนที่ดี
1. ต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี ตั้งอยู่ในทิศทางลมผ่านเข้าออกสะดวกไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวน เช่นมด แมลง
2. ไม่แคบหรือกว้างเกินไป
3. ตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย
4. หมั่นทำความสะอาดเสมอ ไม่ปล่อยให้มีฝุ่นละอองจับ หรือหยากไย่เกาะ

 

ประโยชน์จากการใช้ห้องนอนอย่างถูกต้อง
ทางใจ
1. กราบพระ สวดมนต์ เจริญภาวนา
2. สำรวจบุญ-บาปที่ตนได้ทำในแต่ละวัน
3.ตักเตือน อบรม สั่งสอนสมาชิกในครอบครัวรวมถึงการเล่าธรรมะก่อนนอน
4. ใช้ปลูกฝังนิสัยรักศีลรักธรรมด้วยการเล่าธรรมะก่อนนอน
5. วางแผนในการทำบุญกุศลและการทำงานในวันใหม่
6. กราบพระ สวดมนต์ หลังตื่นนอน พร้อมทั้งสมาทานศีล และเจริญภาวนา

 

ทางกาย
              ห้องนอนเป็นสถานที่พักผ่อน นอนหลับ โดยก่อนนอน ก็ให้กราบพระ สวดมนต์ พร้อมทั้งสมาทานศีล 5 หรือศีล 8 และนั่งสมาธิประมาณ 5-10 นาที ศึกษาธรรมะก่อนนอน วางแผนการทำบุญและการทำงานในวันรุ่งขึ้นหลังจากตื่นนอนเรียบร้อยแล้วให้กราบพระสวดมนต์และสมาทานศีล 5 หรือศีล 8 และนั่งสมาธิประมาณ 5-15 นาที เพื่อเตรียมพร้อม ในการทำความดีต่อไป ดังนั้นห้องนอนคือห้องมหาสิริมงคล มีไว้ใช้ปลูกฝังศีลธรรม ทบทวนบัญชีบุญ-บาป รับพรจากพ่อแม่ก่อนนอน กราบพ่อกราบแม่ก่อนนอน นั่งสมาธิก่อนนอน ทำให้ชีวิตเกิดสิริมงคล

----------------------------------------

"หนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับสร้างแรงบันดาลใจ

ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024155449867249 Mins