ทำคุณบูชาโทษ

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2559

ทำคุณบูชาโทษ

น  เว  อนตฺถกุสเลน     อตฺถจริยา  สุขาวหา
หาเปติ  อตฺถํ  ทุมฺเมโธ  กปิ  อารามิโก  ยถา

การบำเพ็ญประโยชน์  โดยไม่ฉลาดในประโยชน์
มิอาจนำความสุขมาให้ได้เลย
ผู้มีปัญญาทรามย่อมทำประโยชน์ให้เสีย ดุจลิงเฝ้าสวนฉะนั้น
(ขุ. ชา. ๒๗/ ๔๖/ ๑๕)

                    เคยได้ยินคนบ่นไหมว่า "ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป" อันที่จริงทำบุญย่อมได้บุญ ทำบาปย่อมได้บาปทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ทำไหมประกอบด้วยปัญญาไหมเราจะได้ไม่เหนื่อยฟรี ไม่บ่นฟรีเหมือนลิงโง่เฝ้าสวนที่ช่วยรดน้ำต้นไม้มันดึงต้นไม้ดูรากเพื่อรดน้ำ ต้นไหนรากยาวก็รดมากต้นไหนรากสั้นก็รดน้อยต้นไม้เหล่านั้นก็ถึงแก่ความตายหมดลิงก็คิดว่าตนเองขยันลิงก็คิดว่าตนเองทำถูกต้องตามทฤษฎีตนความขยันที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ไม่พิจารณาให้ดีความคิดหรือทฤษฎีที่ผิด ไม่ประกอบด้วยปัญญาย่อมไม่ก่อเกิดประโยชน์ ไม่ก่อเกิดความสุขดังนั้นพึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนกระทำจะได้เลิกบ่นสักทีว่า "ทำคุณบูชาโทษ"

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00094159841537476 Mins