ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน

ขตฺติยา  พฺราหฺมณา  เวสฺสา  สุทฺทา  จณฺฑาลปุกฺกุสา
สพฺเพว  โสรตา  ทนฺตา    สพฺเพว  ปรินิพฺพุตา  ฯ

กษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  ศูทร  จัณฑาล
และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว
ฝึกตนแล้ว ก็ปรินิพพานเหมือนกันหมด

(ขุ.ชา. ๒๗/ ๑๙๑๗/ ๓๗๗)

                การบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดชนชั้นการหมดกิเลสไม่ได้จำกัดวัยการสิ้นอาสวะ ไม่ได้จำกัดเพศภาวะทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ไม่ว่าใครๆสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดทางพระพุทธศาสนาได้คือพระนิพพานจะชนชั้นใด สงบใจได้ ใจก็สงบจะวัยใด ฝึกตนได้ ตนก็มีที่พึ่งจะเพศภาวะใด กลั่นใจได้ ใจก็บริสุทธิ์ด้วยทุกๆคน มีกายและมีใจทุกๆ คนจึงมีสิทธิ์ ฝึกฝนตน ฝึกฝนใจจนก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน ดินแดนอันเกษมนิรันดร์กาล

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013398369153341 Mins