อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า

อตีตํ  นานุโสจามี   นปฺปชปฺปามนาคตํ
ปจฺจุปฺปนฺเนน   ยาเปมิ   เตน   วณฺโณ  ปสีทติ

สิ่งที่ผ่านไปแล้ว    ข้าฯ มิได้เศร้าสร้อยถึง
สิ่งที่ยังไม่มีมา    ข้าฯ ก็มิได้คาดหวัง
ข้าฯ เป็นอยู่ด้วยสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้  ผิวพรรณของข้าฯ จึงผ่องใส

(ขุ. ชา. ๒๘/๔๓๕/๑๖๒)

 

             บางคนชีวิตมีแต่อดีต อดีต อดีต ผิดหวังกลัดกลุ้มห้วนไห้ถึงคิดกลุ้ม คิดแก้ไข คิดน้อยใจสารพัดคิดคิดแต่อดีต พูดแต่อดีต อยู่กับอดีตชีวิตไม่ก้าวพ้นอดีต แล้วจะก้าวไปอนาคตได้อย่างไรกัน

              บางคนชีวิตมีแต่อนาคต อนาคต อนาคตจริงอยู่คนเราควรมีเป้าหมาย มีอนาคตแต่ไม่ใช่ฟุ้งฝัน และอยู่กับอนาคตตลอดเวลาถ้าไม่อยู่กับความจริงในปัจจุบันไม่มองตนเอง ไม่ดูความพร้อมไม่ดูปัจจัย และสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก็จะไม่เห็นตัวแปรและทิศทางที่ถูกต้องอันยากจะก้าวไปสู่อนาคตอันสมหวังได้

               ถ้าเรามัวทุกข์กับอดีต ทุกข์กับอนาคตและทุกข์กับปัจจุบันก็จะกลายเป็นทุกข์คูณ ๓ ทุกข์โหมมาจาก ๓ ทิศทางการอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมจ่อมอดีต ไม่กังวลอนาคตเราจึงตัดปัจจัยแห่งความทุกข์ออกไป ๒ ทิศทางเราก็จะสามารถ ดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นควบคุมอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น ชีวิตก็จะประสบสุขง่ายขึ้นความผ่องใสทั้งกายและใจ จึงเกิดได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078776677449544 Mins