พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

            พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ เราสามารถร่างพินัยกรรมขึ้นด้วยลายมือของตนเอง โดยการเขียนวัน เดือน ปี และรายละเอียดของการมอบทรัพย์สมบัติให้กับผู้อื่น หลังจากนั้นมีการลงลายมือชื่อ โดยจะต้องใช้ลายมือชื่อของเราเองจะให้ผู้อื่นเขียนแทนไม่ได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งและจะพิมพ์แทนการเขียนด้วยลายมือไม่ได้ ใช้ตราประทับหรือลายพิมพ์นิ้วมือไม่ได้ เพื่อรับรองว่าเป็นของเราจริงๆ 

             ในพินัยกรรมประเภทนี้จะมีพยานหรือไม่มีพยานก็ได้ถึงไม่มีพยานก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองแต่ในบางกรณีอาจจะมีพยานเพื่อยืนยันว่า ไม่มีการปลอมแปลงพินัยกรรม ถ้ามีความต้องการแก้ไขพินัยกรรมในกรณีที่ไม่มีพยาน ผู้เขียนสามารถลงลายมือชื่อในพินัยกรรมเพียงผู้เดียวแต่ในกรณีที่มีพยาน ให้ผู้เขียนลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมกับให้พยานลงลายมือชื่อกำกับด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031256067752838 Mins