อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา?

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2559

 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา?

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 10

เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอนหนักไปในทาง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา?
   
             เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอนหนักไปในทาง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา? เมื่อใคร่ครวญโดยสุขุมแล้วจะมองเห็นว่า พระองค์สอนดังนั้นเพื่อตะล่อมให้คนที่มีความคิดใช้วิจารณปัญญาสอดส่องเห็นได้เอง เช่น พระองค์ตรัสถึง อนิจจัง ก็เพื่อให้ค้นคิดหา นิจจัง  ตรัสถึง ทุกขัง ก็เพื่อให้ค้นคิดหา สุขัง ตรัสถึง อนัตตา ก็เพื่อให้คิดหา อัตตา คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดประกอบด้วยความเพียรพินิจพิจารณาย่อมจะมองเห็นแนวพระโอวาทของพระองค์ จะเทียบให้เห็น เช่น มีคน 2 คนยืนอยู่ คนหนึ่งสูง คนหนึ่งต่ำ เรารู้จักคนสูงใครมาถามเราว่าคนสองคนนั้นรู้จักไหมเราตอบว่าคนสูงเรารู้จัก เมื่อคนอื่นได้ยินคำตอบเช่นนั้น แม้ตาของเขาไม่แลเห็นคนสองคนนั้นเลย เขาย่อมจะรู้ว่าคนที่เราไม่รู้จักนั้นต่ำกว่าคนที่เรารู้จักโดยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่า คนต่ำเราไม่รู้จัก นี่ฉันใด อนิจจังบอกนิจจัง ทุกขังบอกสุขัง อนัตตาบอกอัตตา ฉันนั้น   อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา? ก็คือ ธรรมกาย นี้เอง เป็นตัวนิจจัง สุขัง อัตตา

 

 

 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี  

(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 2 หน้า 26-27

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012243827184041 Mins