บทสวดมาติกา

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2559

บทสวดมาติกา

บทสวดมาติกา , บทสวดงานศพ , ศาสนพิธี , หนังสือสวดมนต์ , กัลยาณมิตร , สวดมนต์ , บทสวดวัดพระธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , วิปัสสะนาภูมิปาฐะ , กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ  

 

 

บทสวดมาติกา

       กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ  

      สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ

       วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ

       อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา ฯ

       สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกาธัมมาฯ

       สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ

       ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา ฯ

      ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ

      ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมาฯ

        อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ

        เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ

        ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ

        ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ

        หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ

        มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ

        มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ

        อุปปันนาธัมมาอะนุปปันนาธัมมาอุปปาทิโน ธัมมาฯ

        อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ

        อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตา รัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ

        อัชฌัตตาธัมมา พะหิทธาธัมมาอัชฌัตตะพะหิทธาธัมมาฯ

        อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมาฯ

        สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา

 

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ

        ปัญจักขันธา ฯ รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ  ฯ

       ท๎วาทะสายะตะนานิฯ จักข๎วายะตะนัง รูปายะตะนัง โสตายะตะนัง สัททายะตะนัง ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง ฯ

        อัฏฐาระสะ ธาตุโย ฯ จักขุธาตุรูปะธาตุจักขุวิญญาณะธาตุ โสตะธาตุ สัททะธาตุโสตะวิญญาณะธาตุ ฆานะธาตุคันธะธาตุ ฆานะวิญญาณะธาตุ ชิวหาธาตุระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุ ฯ

        พาวีสะตินท๎ริยานิฯ จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง ชิวหินท๎ริยัง กายินท๎ริยัง มะนินท๎ริยัง อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง ชีวิตินท๎ริยัง สุขินท๎ริยัง ทุกขินท๎ริยัง โสมะนัสสินท๎ริยัง โทมะนัสสินท๎ริยัง อุเปกขินท๎ริยัง สัทธินท๎ริยัง วิริยันท๎ริยังสะตินท๎ริยัง สะมาธินท๎ริยัง ปัญญินท๎ริยัง อะนัญญะตัญญัสสามีตินท๎ริยัง อัญญินท๎ริยัง อัญ-ญาตาวินท๎ริยัง

         จัตตาริอะริยะสัจจานิฯ ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี ** เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019735177357992 Mins