สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราช หันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
สามเณรนิโครธ
ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราช หันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สามเณรอรหันต์ , สามเณรนิโครธ , ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราช หันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

   ประมาณ ๓๐๐ ปีหลังพุทธปรินิพพาน มีสามเณรน้อยรูปหนึ่งนามว่า สามเณรนิโครธอายุเพียง ๗ ขวบ ได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ สามเณรน้อยมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส และเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นอย่างดีจึงมีบุคลิกที่สงบเสงี่ยมสง่างามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ทำให้พระราชาคือ พระเจ้าอโศกมหาราช เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในทันทีที่เห็นสามเณรเดินผ่าน จึงนิมนต์ขอฟังธรรม สามเณรได้ให้โอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระเจ้าอโศกมหาราชว่า...

"ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย"

    เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงเปลี่ยนพระองค์ใหม่จากเดิมคือ เปลี่ยนจากผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) มาเป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) เปี่ยนจากนิสัยดุร้ายเป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตา ทรงเปลี่ยนแว่นแคว้นของพระองค์เป็นอาณาจักรแห่งธรรม ทำให้บ้านเมืองสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ต่อมาได้ทรงเผยแผ่และปักหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงไปในหลายดินแดนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0086565653483073 Mins