เส้นทางบุญ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์

สติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ

ศีล ให้สุขตราบเท่าชรา

นรกและสวรรค์ทางเดียวกัน
อยู่ที่เราจะเลือกทางไหนให้กับตัวเอง

อย่า....ปัดสวะให้พ้นตัว
โดยสาดความชั่วให้ผู้อื่น

ศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน

คนมีสติ ย่อมประสบความสุข

ผู้มีสติ ย่อมอยู่เป็นสุข

กลิ่นของศีล ยอมเยี่ยมที่สุด

ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้

คนมีสติ ย่อมขยัน

คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน

ความศรัทธามาจากภายใน
จะเอาอะไรมาขู่กันไม่ได้

เราทำได้ เส้นทางสายนี้ คือเส้นทางบุญที่พวกเราได้เดินมาด้วยกัน และเป้าหมายของพวกเราคือ
การยังสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลก ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษา

 Total Execution Time: 0.026434969902039 Mins