วัดพระธรรมกายสอนอะไร..ผิดหรือบิดเบือนหรือไม่ ?

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

วัดพระธรรมกายสอนอะไร..ผิดหรือบิดเบือนหรือไม่ ?
 

พญ. กีรติกานต์ ลำดับวงศ์ (คุณหมอใบเฟิร์น)


1. ช่วยเล่าประวัติการเข้าวัด ?
     เข้าวัดมาตั้งแต่ปี 2541  เพราะคุณแม่เป็นกัลยาณมิตร  ซึ่งตอนแรกยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก แต่ด้วยความที่สนใจใฝ่รู้ จึงค่อยๆ เก็บคำสอนต่างๆ ของวัดแล้วประมวลให้ชัดว่าวัดสอนอะไร จึงทำให้พบว่า.. แนวการสอนของวัดพระธรรมกายยึดหลักอนุปุพพิกถา ซึ่งเป็นแนวการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มากที่สุด เป็นการสอนไปตามลำดับ 5 ข้อ คือ

   1.1 ทานกถา สอนเรื่องคุณค่าความสำคัญของการให้ทาน การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

  ดังนั้น..จะเป็นคนรวยคนจนก็ต้องรู้จักการให้ทาน ทรัพย์จะมากน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทำด้วยจิตที่เลื่อมใส เพราะเมื่อมีจิตเลื่อมใสมากย่อมได้บุญมาก ทำเต็มกำลังศรัทธาของตน เศรษฐีเมื่อมีจิตเลื่อมใสก็ทำมาก คนจนมีทรัพย์น้อยก็ทำน้อย แต่เมื่อมีจิตเลื่อมใสมากก็ได้บุญมากเหมือนกัน

    อีกทั้งให้คนรวยคนจนเอื้อเฟื้อกัน เศรษฐีมีทรัพย์ก็ทำบุญค่าอาหาร บ้างก็ยกหม้อข้าวหม้อแกงใส่รถมาวัด ทางวัดก็จะเลี้ยงข้าวฟรีกับทุกคนที่มาวัด และทุกวันอาทิตย์ก็จัดรถมาวัดฟรี ภายใต้แนวคิดว่า “ทั้งคนรวยคนจนควรมีโอกาสมาวัดศึกษาธรรมะเหมือนกัน”

    ดังนั้น คนจนที่สุดก็มาวัดได้ เพราะค่ารถฟรี เลี้ยงข้าวฟรี และก็มีญาติโยมจำนวนมากที่แรกมาวัด ฐานะยากจน แต่เมื่อตั้งใจศึกษาธรรมะ ทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข ฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเศรษฐี จึงซาบซึ้งในคุณค่าธรรมะ ตั้งใจทำบุญเต็มที่ เพื่อสนับสนุนเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ได้มาศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้น เหมือนที่ตนเคยได้รับโอกาส

     1.2 ศีลกถา สอนเรื่องคุณค่าความสำคัญของการรักษาศีล วัดพระธรรมกายจะอบรมตอกย้ำให้ญาติโยมตั้งใจรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐานอย่างเอาจริงเอาจัง และยังชักชวนให้รักษาศีล 8 ในวันพระ เป็นการฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติมาแต่ครั้งพุทธกาล อาทิ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น

      นอกจากการรักษาศีลโดยตรงแล้ว ทางวัดยังอบรมกิริยามารยาท การกราบ การไหว้ การลุก การนั่ง การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ การให้ความเคารพพระรัตนตรัย ในเขตวัดจะไม่มีการสูบบุหรี่ ไม่มีการเล่นการพนันและอบายมุข

       1.3 สัคคกถา พรรณนาเรื่องสวรรค์ พระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้รู้ว่า เมื่อได้ให้ทาน รักษาศีลแล้ว อานิสงส์จะส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ มีวิมานและทิพยสมบัติที่วิจิตรงดงามเพียงใด แต่ถ้าทำบาปก็จะไปตกนรก ลงอบาย ซึ่งมีความทุกข์มาก น่ากลัวยิ่งนัก

     วัดพระธรรมกายก็สอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งภาพนิ่ง ภาพแอนิเมชั่น แสดงถึงลักษณะของนรก สวรรค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงคุณค่าของบุญ และความน่ากลัวของบาปกรรมอกุศล เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีละเว้นความชั่ว

     1.4 กามาทีนพ สอนเรื่องโทษของกามว่าเผ็ดร้อน มีทุกข์มาก มีความพอใจน้อย เป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาทกัน

    ทางวัดได้สอนและตอกย้ำให้ทุกคนได้รู้ถึงโทษของกาม และรู้จักหลีกเร้นจากกาม แม้เป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ตามด้วยการรักษาศีล 8 ประพฤติพรหมจรรย์ในวันพระ วันเกิด เป็นต้น และให้ผู้มาวัดแต่งชุดขาว เพื่อจะได้ไม่แต่งตัวประดับประดามาอวดกันเป็นการยั่วกิเลส

       1.5 เนกขัมมานิสงส์ สอนเรื่องอานิสงส์ของการออกบวช


2. แสดงว่าหลักคำสอนของวัดพระธรรมกายไม่ได้คิดขึ้นเองตามที่คนโจมตีใช่ไหม ?

  หลักคำสอนของวัดพระธรรมกาย เดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้า แต่ทำอย่างจริงจังและได้ผล เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ถ้าเราตั้งใจศึกษาตามแนวทางนี้อย่างจริงจังแล้วจะได้ผลดี ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัย เป็นอกาลิโก ผู้ใดปฏิบัติตามก็จะได้ผลดี โดยไม่ต้องไปพึ่งเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เซียมซี การดูหมอ ใบ้หวย มหรสพ มาดึงคนเข้าวัดเลย 

    แนวทางที่วัดพระธรรมกายเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและได้ผล ทำให้มีศิษยานุศิษย์มากมายนับล้านคนนี้ อาจเป็นเหตุให้ดูโดดเด่น จึงเป็นเป้าแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทางวัดจะต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจต่อไป


3. เข้าวัดแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง?

    จากเดิมที่เป็นคนใจร้อน ต้องการเป็นผู้ชนะตลอด เอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ปล่อยวาง เมื่อเข้าวัดแล้ว ปฎิบัติธรรม รักษาศีล 8 แบบวันต่อวันควบคู่กันไป  ทำให้เป็นคนใจเย็น มองผู้อื่นด้วยความเมตตา ไม่อิจฉาริษยา มีความมุทิตายินดีในคุณธรรมของผู้อื่น เป็นคนใจกว้างขึ้น เห็นแก่ตัวลดน้อยลง ยอมเป็น ให้อภัยคนได้ มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน


4. คิดว่าปัจจัยทางวัดนำไปใช้ทำอะไรบ้าง?

    ประทับใจที่ทางวัดเน้นการสร้างคนให้เป็นคนดี สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและดีของประเทศชาติ ด้วยการปลูกฝังศีลธรรม และที่ประทับใจมากกว่านั้นคือ ทางวัดได้ช่วยเหลือวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดทุกเดือนเป็นระยะเวลา 12 ปีมาแล้ว


5. สำหรับโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 3 ล้านจบภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ตั้งเป้าว่าอย่างไรบ้าง?

     ตั้งใจสวดเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี 132 ปี  132 จบ ซึ่งคิดว่า..จะสวดให้มากที่สุด เพราะการสวดธัมมจักฯ ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนิยมสวดในสหวาระวันคล้ายวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคล 

 ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีท่านได้เมตตาให้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้เติมบุญเติมความมีสิริมงคลแก่ตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการสวดธัมมจักฯ เปรียบเสมือนปรมาณูแห่งความดีที่แผ่ขยายจากศูนย์กลางกายของผู้สวด ไปสู่คนรอบข้าง เมื่อสวดบ่อยๆ กระแสบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆ  คนดีๆ และโอกาสดีๆ มาสู่ชีวิตของเรา


6. ในสถานการณ์ที่หลวงพ่อโดนสังคมและสื่อเข้าใจผิด เราในฐานะคนวัดควรทำตัวอย่างไร?

    เราคนวัด ควรปฏิบัติตัวให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป มีหน้าที่อะไรหรือบทบาทอะไรในสังคมหรือครอบครัว ยิ่งต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเป็นสองเท่า พร้อมกันนี้ต้องใช้หลัก สังคหวัตถุ 4 และทิศ 6 กับสังคมรอบข้าง


7. แล้วถ้ามีคนมาว่าร้ายหลวงพ่อควรวางตัวอย่างไร?

     หากมีคนว่าร้ายหลวงพ่อ อันดับแรกกล่าวขอบคุณไปก่อนว่า ขอบคุณที่ห่วงใยใส่ใจในพระพุทธศาสนา ยิ้มแย้มเยือกเย็น ตอบด้วยปิยวาจาและใจผ่องใส เปี่ยมด้วยความเมตตา ว่าสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังมานั้นผิดอย่างไร พร้อมกับชี้แจงให้กระจ่างเป็นกรณีๆ ไป


8. ไม่โกรธหรือ?

     ถามว่าในใจเราโกรธ แล้วได้อะไร? ทำไมเค้าถึงยังไม่เข้าใจล่ะ? ให้ดูหลวงพ่อเราเป็นหลักค่ะ ท่านไม่เคยโกรธใคร ท่านบอกว่า ก็เพราะเขาไม่รู้ เขาก็เลยไม่เข้าใจ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราค่ะ ที่ต้องแสดงศักยภาพให้คนนอกเข้าใจ ด้วยวิธีแบบ อารยะ สุภาพ นิ่มนวล เค้าจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์เราดีอย่างไร ถึงถ่ายทอดมาให้ลูกศิษย์ได้ดีอย่างนี้ ดูหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย เป็นหลักค่ะ ท่านไม่เคยว่าร้ายไม่ว่าใครตอบ การที่จะแก้กระแสสังคมได้ เราเองยิ่งต้องทำตัวให้ดีกว่าคนที่ว่าเราเป็นสองเท่า เพราะเรามีตราวัดพระธรรมกายบนหน้าผาก การกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น กาย วาจา ใจ ต้องไม่มีใครมาติได้ เราศิษยานุศิษย์คือสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีชีวิต ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ต่าง ให้คนเข้าใจวัดพระธรรมกาย การกระทำของเราเอง ทั้งกาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์และงดงามทุกๆ โอกาส เพื่อเป็นการประกาศพระคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์ ที่ถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตเรา


9. ทำไมยังคิดมาทำบุญที่วัดนี้อยู่ ทั้งที่สังคมข้างนอกบอกว่าวัดนี้ไม่ดี ?

    ที่ยังคงมาวัดนี้อยู่เพราะรู้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง สิ่งที่วัดให้คือ ให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามโดยเริ่มจากตัวเราเอง รักษาใจเราเองให้ผ่องใส ควบคู่กับการรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 ทำทาน ละเว้นความชั่วทุกชนิด แม้ชีวิตจะต้องเจออุปสรรคมากมายเพียงใด แต่ทว่าสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในทุกๆ กรณี เพราะมีใจเข้มแข็งและผ่องใสจากการปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิตย์ และที่สำคัญ..อย่างบุญทอดกฐินปีนี้ ก็จะทำบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง พร้อมทั้งตั้งใจชักชวนญาติสนิทมิตรสหายให้มาร่วมบุญนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเนื่องจากเป็นมหากาลทานที่หนึ่งปีมีโอกาสทำเพียงครั้งเดียว


Cr. Happy Sending
dhamma-media.blogspot.com

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024566173553467 Mins