พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์เจดีย์ไว้อย่างไร ?

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่
สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

คำสอนธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าววัด , เคลียร์ข่าววัด , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , สถูป , เจดีย์ , ธรรมกายเจดีย์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

     จาก พระไตรปฎิก เล่มที่ 10 พระสุตตันตปฎิก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค ข้อ 133 ในมหาปรินิพพานสูตร ทำให้พบหลักฐานชัดเจนในครั้งพระอานนท์ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า..จะให้จัดการอย่างไรกับพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้ว ซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสไว้โดยสรุปคือ..ให้ปฏิบัติเหมือนสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ และหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว ก็ให้สร้างสถูปไว้ ณ ตำแหน่งที่มหาชนสัญจรไปมามากๆ คือ หนทางใหญ่ 4 แพร่ง เพื่อให้มหาชนจำนวนมากมาเห็นได้ง่ายๆ แล้วจะได้มาสักการะ เพื่อเป็นบุญติดตัวผู้สักการะไป

   จากข้อมูลยืนยันตรงนี้ จะเห็นว่า..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้สร้างสถูปหรือเจดีย์ด้วยพระองค์เอง อีกทั้งทรงกำชับว่าให้สร้างไว้ในพื้นที่ที่มีผู้คนพบเห็นมากๆ เช่น ทาง 4 เเพร่ง เพราะจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เลื่อมใสในสถูปหรือเจดีย์นั้น

คำสอนธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าววัด , เคลียร์ข่าววัด , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , สถูป , เจดีย์ , ธรรมกายเจดีย์


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สร้างสถูปหรือเจดีย์แก่ใคร เพื่ออานิสงส์อันใด ?

    จากหัวข้อเรื่อง “ถูปารหบุคคล” หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชานั้น (ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค ข้อ 134) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามี 4 จำพวกคือ

1) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2) พระปัจเจกพุทธเจ้า
3) พระตถาคตสาวก (พระอรหันต์)
4) พระเจ้าจักรพรรดิ

   ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์การบูชาสถูปไว้ชัดเจนว่า..ใครก็ตาม ถ้าน้อมบูชาแล้วยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น หลังจากละโลกแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

คำสอนธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าววัด , เคลียร์ข่าววัด , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , สถูป , เจดีย์ , ธรรมกายเจดีย์

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011508663495382 Mins